SZC logo

Nagykanizsai Szakképzési Centrum

OM kód: 203044/002 | 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 29.

Intézmény logo

Nagykanizsai SzC Thúry György Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Vezetési program

Vezetési program

    

Helyzetelemzés

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum Thúry György Technikum jogelődje 1831-ben alakult. Ez alatt a 190 év alatt változtak fenntartók, nevek, helyszínek, képzések, de az intézmény létezik, és léteznie is kell. Az itt dolgozók azért munkálkodnak, hogy ez így is maradjon. Ez nem csupán csak egy iskola, egy munkahely, ez a KERI, ahol legendás pedagógusok oktattak, oktatnak, ahonnan megbecsült szakemberek kerültek ki, néhányan oktatóként ma is kollégáink.

Képzéseink

A jogszabályi változások miatt 2020. szeptember 1-től a szakképző iskolai és technikumi képzéseket indítottunk, kifutó rendszerben szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzéseink vannak. Emellett kifutórendszerben felnőttoktatást folytatunk, új rendszerben felnőttképzésbe iskolázunk be.

Kifutó szakmáink, amit oktatunk:

               Alapfokú végzettséghez kötött képzéseink

 • Eladó
 • Cukrász
 • Pék (ez a képzés a vezetésem alatt indult el)
 • Pincér
 • Szakács

Érettségihez kötött képzéseink

 • Kereskedő
 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző
 • Irodai titkár
 • Vendéglátásszervező

2020-ban indult szakmajegyzékes képzések, amely területeken beiskolázunk:

 • Élelmiszeripar

Pék

 • Gazdálkodás és menedzsment

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző  Kereskedelem

Kereskedelmi értékesítő

Kereskedő és webáruházi technikus

 • Közlekedés és szállítmányozás Logisztikai technikus
 • Turizmus-vendéglátás

Cukrász

Cukrász szaktechnikus

Pincér-vendégtéri szakember

Szakács

Szakács szaktechnikus

Turisztikai technikus

Vendégtéri szaktechnikus

Felnőttoktatásban, esti munkarendben folyó képzések:

Alapfokú végzettséghez kötött kifutó szakmáink

 • Cukrász
 • Eladó
 • Pincér
 • Szakács

Érettségihez kötött kifutó képzéseink:

 • Logisztikai ügyintéző
 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző

2020-ban indult szakmajegyzékes képzések, amely területeken beiskolázunk felnőttképzésben:

 • Gazdálkodás és menedzsment

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

 • Közlekedés és szállítmányozás Logisztikai technikus
 • Turizmus-vendéglátás

Cukrász

Pincér-vendégtéri szakember

Szakács

Ez a széles képzési paletta kell, hogy biztosítsa iskolánk jövőjét. Keresett szakembereket képzünk, ha minőségi oktatást folytatunk, akkor intézményünknek van létjogosultsága a régióban.

Az oktatás 24 osztályban, több tantárgy esetében csoportbontásban folyik.

Intézményünkben angol és német nyelvet oktatunk osztályonkénti nyelvi csoportok működnek, míg a 2020. szeptemberében indított 9. technikusi évfolyamunkon a nyelvi oktatásban új elemként bevezettük a sávos oktatást. A sávos rendszer előnye, hogy a hasonlóképességű gyerekek kerülnek egy csoportba, de a hozzánk bekerülő tanulók között képességeik alapján nincs nagy eltérés, a néhány ügyesebb, illetve gyengébb tanuló fejlesztése differenciált foglalkoztatással megvalósítható, valamint a tanórán kívüli korrepetálásnak és tehetséggondozásnak is ez a feladata.

A gyakorlati képzés intézményen belül és külső gyakorlati képzőhelyeken folyik. Az ágazati képzés új irányokat hozott, hiszen a felnőttképzésben résztvevők most belső gyakorlaton maradtak, reményeink szerint szeptembertől sikerül a tanulókat kihelyeznünk külső munkahelyekre, hiszen a szakma igazán termelési környezetben tanulható, tanulóinknak szükségük van a tapasztalatokra.

Komoly problémát jelent, hogy az évek során csökken a tanuló létszámunk. Törekednünk kell arra, hogy ezt a folyamatot megállítsuk, illetve megfordítsuk. Nagyon fontos feladata kell, hogy legyen az intézmény vezetésének, az oktatók közösségének, hogy vonzóvá tegyék iskolánkat. Nagyon jó marketing stratégiát kell kidolgoznunk a pályaválasztás előtt álló fiatalok és szüleik irányába, jelen kell lennünk a város életében, a médiában. Ebben a feladatban mindenkinek aktívan kell részt vállalnia ötleteivel, tapasztalataival, munkájával, ilyen jellegű tevékenységünknek sajnos a jelenlegi járvány helyzet nem segített. A jelenleg népszerű szakjainkat meg kell erősítenünk, illetve azokat a szakmákat, melyek iránt kisebb az érdeklődés vonzóvá kell tennünk.

Tárgyi feltételek

Iskolánk épülete elhasználódott, műszaki állapota nem megfelelő. Az elmúlt években nem történt átfogó felújítás, amire nagy szükség lenne, reményeink szerint az elkövetkező években adódik lehetőség egy nagyobb, átfogóbb rekonstrukcióra.

Pozitív eredmény, hogy az elmúlt öt évben kisebb területeken megindult a felújítás.

Az A és D épület vizesblokkjait felújítottuk, több tanteremben, a tantestületi szobában, tankonyhán és tanétteremben kicseréltük az ablakokat, tantermeket, helyiségeket festettünk, az irodákban parkettáztunk, több tanterem padozata megújult. D épület földszintjén elhelyezkedő három kisebb tantermet felújítottuk.

Az informatika tantermek elektromos rendszerét felújítottuk, erre hamarosan minden tanteremben szükség lesz. Egy pilot program keretében a világítási rendszerünk is megújult a teljes iskola területén.

Az épületeink műszaki állapotát felmértük, és folyamatosan oldjuk meg a szükséges feladatokat, hogy a működési feltételeket biztosíthassuk.

A mindennapos testnevelés bevezetése miatt a tornatermünk és a hozzátartozó öltözők zsúfoltak voltak, igaz az elmúlt években két öltözőt alakítottunk ki.

A sportudvar salakos pályája elhasználódott, felújításra szorul.

Kialakításra került egy ügyviteli tanterem, egy gazdasági informatika terem, nyelvi szaktantermek.

Az informatikai oktatás megoldható a négy szaktanteremben és a vendéglátás informatikai termében. Természetesen ez az az oktatási terület, ahol mindig lehet újabb eszközöket igényelni, egyrészt nagy az elhasználódás, másrészt az újabb technikai eszközök megjelenése kihívást jelent a kollégáknak.

Az intézmény internetes rendszere teljesen megújult, biztosítva a munkafeltételeket, kialakításra került a diák WIFI rendszer is, már csak a tanulókat várja.

Az internet kiépítése, felújítása elősegítette a kollégák módszertani megújulását, hiszen ez biztosítja az interaktív technikák alkalmazását a tanórákon.

A tanári notebookokat sikerült teljesen lecserélnünk, minden oktató laptoppal rendelkezik.

A tantermekben a bútorzat elhasználódott, kopott, néha már javítani sem lehet. Az elmúlt öt év során több teremben cserélődött, ezt a munkát is folytatnunk kell.

A tanműhelyekhez tartozó öltözőkben kicseréltük az öltözőszekrényeket.

A szakmai képzést szolgálja két tankonyha, tanétterem, egy kisebb pincérek oktatását szolgáló terem, cukrászműhely, egy kisebb informatika terem, az eladó képzésnek megfelelő kabineti termek.

A tanműhelyek eszköz ellátottsága megfelelő, folyamatosan beszerezzük a szükséges eszközöket, pótoljuk az elhasználódott szakmai berendezéseket.

Természetesen az új ágazati szakmai képzés felmenő rendszerben történő bevezetése az eszközparkunk megújulását is kívánja.

 

 

Személyi feltételek

Vezetőség

Az intézményünk vezetői struktúrája:

 

A vezetőség együttműködése nagyon fontos az iskola életében, de meg kell határozni a jól felosztott feladatköröket, a felelősséget és a döntési jogköröket. Az a jó vezetői magatartás véleményem szerint, ha bizalmon alapul a vezetés, el kell fogadni, hogy nem a vezető ért mindenhez a legjobban, bár törekednie kell rá, ismeri kollégáit, tudja, kit milyen feladattal bízhat meg, a teljesítményt elismeri, kollégáit ösztönzi.

A jelenlegi vezetésen nem változtatnék, az elmúlt öt év alatt kisebb változás történt, de jól együtt tudunk működni. A területeket felosztottuk, de mindenki belelát a másik feladataiba, és ha szükséges tudjuk egymás munkáját segíteni. A döntéseket egyeztetve, megbeszélve hozzuk, az iskola érdekeit szem előtt tartva.

Munkaközösségek

Az intézményünkben nyolc munkaközösség működik, ezek:

 • osztályfőnöki;
 • humán;
 • reál;
 • turizmus, nyelvi;
 • kereskedelmi;
 • vendéglátó;
 • közgazdasági;  ügyviteli.

A következő időkben ezek átszervezése feladat lesz, hiszen a megváltozott képzési struktúra miatt átfedések, összevonások történtek.

A kollégák közül sokan két – három munkaközösségnek is tagjai, ezért is fontos a munkaközösségek szoros együttműködése, együtt gondolkodása.

Úgy gondolom, hogy egy szakképző iskolában a munkaközösség-vezetőknek részt kell vállalniuk a vezetői feladatokban, elsősorban az érettségi, a szakmai vizsgára való felkészítés, szervezés, a gyakorlati képzés, illetve az ellenőrzés folyamatában. A munkaközösség-vezetőknek, de természetesen a kollégáknak is a jogszabályi változásokat követniük kell, ennek megfelelően kell munkaközösségük munkáját irányítani. Felelősség hárul a munkaközösség-vezetőkre a tudás és információ megosztása során is. A közösségekre az intézményi programok szervezésében, megvalósításában is nagy szerep hárul. Fontos feladata kell, hogy legyen a munkaközösségeknek az intézményi marketingben való részvétel.

Tantestület

Oktatói testületünkben az oktatók száma 51 fő, 2 kolléganőnk jelenleg GYED-en, GYESen van, az óraadók száma 6 fő a nappali oktatásban, a felnőttképzésben több a külsős oktató. A könyvtárban 1 kolléganő segíti az iskolai munkát.

A szakos ellátottság megfelelő, komoly problémát jelent a következő időszakban, hogy az idős kollégák nyugdíjba vonulnak.

Az öt évvel ezelőtti problémánk, hogy az angol nyelv és matematika tantárgyak tanítását csak csoportösszevonással, külső óraadóval lehetett megoldani mára megoldódott. Két angol szakos kolléganő érkezett hozzánk, illetve egy kollégánk elvégezte a matematika szakot.

A tantestület többsége egyetemi végzettséggel rendelkezik, az elmúlt években több kolléga is megszerezte a főiskolai diplomája mellé az egyetemi végzettséget.

A szakmai oktatás területén néhány kollégának nincs pedagógusi végzettsége, mestervizsgával rendelkeznek, vagy szakirányú főiskolai végzettségük van, ezzel oktathatnak intézményünkben, de felkészültségük fejlesztésére fontos, hogy szakmai továbbképzéseken ők is részt vegyenek.

A tantestületünk szakmai felkészültsége jó, a kollégáknak igényük van a megújulásra, szakmai fejlődésre. Az elmúlt öt évben egy pályázatnak köszönhetően nagyon sok szakmai képzésen vehettünk részt.

Technikai dolgozók

A pedagógusok munkáját segítő technikai dolgozók száma megfelelő: 2 fő iskolatitkár, 1 fő műszaki vezető, 1 fő anyagbeszerző, 2 fő portás, 1 fő karbantartó, 3 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő gondnok, 2 fő laboráns, 10 fő takarítónő, 1 fő rendszergazda. 

A laboráns munkakörben foglalkoztatott kollégák a korábban létező, de mára megszüntetett munkakörök (ifjúságvédelmi felelős, szabadidő szervező) feladataiban segítik a pedagógusok munkáját.

Tanulóink

Intézményünkbe Nagykanizsáról és környék községeiből, városaiból érkeznek tanulók. A megyehatár közelsége miatt nemcsak Zala megyéből, hanem Somogyból is vannak tanulóink. Hasonló profilú intézményeket találunk 50 km-es környezetünkben így a beiskolázási körzetünket ez nagyban befolyásolja, ezért nem is magas a kollégisták száma iskolánkban.

Tanulóink száma (2021. október 1.):

495 fő, közülük:

 • HH:   28 fő;
 • HHH: 21 fő;
 • SNI: 38 fő;  BTM:  22 fő.

A tanulók többsége lány, 351 fő.

Diákjaink között nagy különbségek vannak felkészültség, képességek, szociális háttér, motiváció szempontjából. A felzárkóztatással, a lemorzsolódás csökkentésével, valamint a tehetséggondozással egyaránt nagy feladataink vannak.

Tanulóink képességeit tekintve a technikumi képzésen jó, közepes eredményűek, a szakképző évfolyamokon sok a gyenge alul motivált tanuló, akik gyakran csak a tankötelezettségük miatt járnak iskolába.

Városunkban három gimnázium is működik, melyekben az osztályok száma jelentősen nem csökkent, de a középiskolás tanulók száma viszont igen, így a szakképzésben tanulók előképzettsége alacsony, többségüknél szociális problémája is van.

A hátrányos helyzetű tanulók száma megközelíti a 10 %-ot, ezért is fontos, hogy az oktatók felzárkóztató munkát is végezzenek. Nagy felelősség hárul az osztályfőnökökre, hogy időben észleljék a tanulók problémáit, ezek megoldására megbeszéléseket szervezzenek az osztályukban tanító kollégákkal, megfelelő segítséget tudjanak nyújtani.

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő tanulóinknak fejlesztő pedagógus tart órákat, de minden kolléga is végez fejlesztést.

Kollégák közül többen mentorálnak tanulókat pályázatokban, melyek az érettségi, szakmai bizonyítvány megszerzésében támogatja a diákokat.

A lassan egy éves digitális oktatás vesztesei a szakképzőbe járó 9. évfolyamosok, otthonról nem kapják meg a megfelelő motivációt, támogatást. A digitális oktatás során elmaradnak a személyes kapcsolatok, így a kollégáknak kevesebb lehetőségük van a diákokat ösztönözni. A tanulók elvesztették az érdeklődésüket. Nagy félelmünk, hogy sokan lemorzsolódnak a tanév végén.

Kapcsolatok

Belső kapcsolatok

Az intézményen belüli kapcsolatokat az SZMSZ szabályozza, de a vezetőnek minden kollégájával, az intézményen belül működő szervezetekkel személyes kapcsolatban kell állnia.

Azt gondolom, hogy a kollégák bármikor, bármilyen problémájukkal megkereshetik a vezetőket és ez a későbbiekben is így lesz.

A diákok, a szülők kéréseit is támogatóan kezeli az iskola.

A Szülői Munkaközösség tagjaival az intézményvezető tartja a kapcsolatot telefonon, elektronikus úton, illetve évente legalább kétszer személyesen is a szülői értekezletek alkalmával. Az iskola életében a szülők véleménye, elvárásai sok mindent meghatároznak, ezért          nem     szabad             figyelmen     kívül    hagyni,            a          személyes       kapcsolatoknak, véleménycseréknek meg kell teremteni a lehetőségét.

A diákok kéréseinek és véleményének eljuttatása a vezetők és a pedagógusok felé a Diákönkormányzat feladata, segítő kolléganőnk irányításával jól működik.

Külső kapcsolatok Szakmai kapcsolatok:

 • Nagykanizsai Szakképzési Centrum vezetése
 • Nagykanizsai Szakképzési Centrum tagintézményei
 • a város középiskolái  városi és megyei kamarák
 • gazdálkodó szervezetek
 • gyakorlati képzők
 • általános iskolák

Hagyományok

Az intézmények jellegét a megteremtett hagyományok határozzák meg, az eddigiek ápolása, bővítése az iskola közösségének feladata. Ezek az események befolyásolják külső megítélésünket, ezért hagyományainkat meg kell őriznünk, újakat kell teremtenünk.

Hagyományos rendezvényeink a nemzeti ünnepekről való megemlékezéseken túl:

 • Thúry vásár
 • Thúry napok
 • Bábeli zűrzavar
 • Adventi kirándulás
 • Farsangi kirándulás
 • A Föld órája
 • sportversenyek

Az elmúlt évben több hagyományos rendezvényünket eltörölte, de amint lehetőség lesz rá, újra hangos lesz az iskola.

Vezetői program

Az iskolánk alapvető feladata, hogy tanulóit oktassa, nevelje, a feladat legfontosabb eleme a gyermek, aki ha kilép tőlünk az életbe, akkor kezében érettségi bizonyítvány lesz, szakmája lesz. Ezzel kap egy lehetőséget, hogy tovább tanulhasson, szakmájában dolgozhasson.

SWOT – analízis - elemzése

Öt évvel ezelőtti SWOT analízis áttekintése megvalósulás szempontjából

-

-

-

-

-

-

-

ERŐSSÉGEK

 

jól képzett oktatók (szakmai és módszertani felkészültség) az oktatók tapasztalatai az oktatók igénye a változásra, változtatásra

keresett szakmákat oktatunk országos szakmai verseny eredmények

közismereti verseny eredmények hazai pénzügyi kultúra fejlesztése iránti elkötelezettség (Pénz7 programban való részvétel,

Pénzsztár verseny)

-

-

-

-

ELÉRT EREDMÉNYEK, VÁLTOZÁSOK

erősségeink a továbbiakban is megmaradtak, fejlesztettünk elindítottuk a pékképzést

SZKTV, ÁSZÉV, OSZKTV,

megyei közismereti versenyeken, sportversenyeken kimagasló eredményeket értek el tanulóink, ezzel is hírnevet szerezve iskolánknak, komoly köszönettel tartozom a felkészítő kollégáknak a Pénz7 programokban, téma héten minden évben részt veszünk egyre szélesebb körben

 

-

-

-

megbízható és rendszeres partner kapcsolat a gazdálkodó szervezetekkel, a kamarákkal sport iránti elkötelezettség, sikeres versenyeztetés

hagyományok (Thúry vásár, nyelvi munkaközösségek városi szintű rendezvényei, A Föld órája)

 

-

partneri kapcsolatainkat bővítettük

•      együttműködünk a Pannon Egyetem nagykanizsai kampuszával

•      szorosabb és személyesebb kapcsolatokat alakítottunk ki az általános iskolákkal, szakmai szervezetekkel, illetve a gazdálkodó partnereinkkel

 

 

-

megőriztük és új hagyományokat teremtettünk (Bábeli zűrzavar, nyelvoktatáshoz kapcsolódó napok rendezvényei, Szakmák éjszakája)

 

GYENGESÉGEK

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

a tantestületi egység, az együttműködés hiánya, a tantestület csoportokra szakadt a vezetői munkamegosztás, felelősség megosztás hiánya családi háttér, az otthoni körülmények ellensúlyozása két távol eső épületben folyik az oktatás tárgyi feltételek, felszereltség

(alapvető feltételek is hiányoznak a munkavégzéshez)

intézményünk épületének műszaki állapota

intézményünk megítélése városunkban és környékén intézményei marketing

-

-

-

-

-

tantestületünk egy célért dolgozik, a kisebb konfliktusokat konstruktívan a felek beszélgetése során sikerül megoldanunk a vezetők megszervezik a munka elosztását, közös felelősségvállalást szem előtt tartva ma már megszűnt az ingázás két épület között

nagyon komoly eszközbeszerzések történtek az elmúlt öt év során, természetesen van még mit pótolni, újítani, de az alapfeltételeken felül is biztosítottak a munkavégzés feltételei

az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően módosítottuk, aktualizáltuk

 

-

-

-

-

intézményi dokumentumaink jogszabályoknak való megfelelése tanulók alulmotiváltsága tanárok alulmotiváltsága intézményi marketing – eredmények kiemelése, publikálása

 

-

-

-

a tanulói alulmotiváltság sajnos továbbra is probléma – ez hatványozott a digitális oktatás során a kollégák anyagi elismerésben is részesülnek a plusz feladatokért intézményi marketingünk egyik komoly példája a fejlődésnek, hogy öt évvel ezelőtt facebook oldalunknak 700 követője volt, ma már 2400 fő

 

 

-

megújult honlapunk, de ennek működtetésénél vannak még feladatok

 

 

-

gyakran szerepelünk a médiában rendezvényeinkkel, eredményeinkkel

 

LEHETŐSÉGEK

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

együttműködés a Szakképző Centrum intézményeivel együttműködés hasonló profilú intézményekkel tanulók versenyeztetése menedzselés – külső kapcsolatok erősítése

együttműködés a munkaközösségek között, a pedagógusok között, közös célok meghatározása, megvalósítása érettségire épülő képzésekre nagyobb létszámú beiskolázás pályázat keresés, pályázatírás  tárgyi feltételek javítása

-

-

-

-

-

szoros kapcsolatot ápolunk a társintézményekkel, segítjük egymás munkáját jó kapcsolatot ápolunk a megye hasonló profilú intézményeivel tanulóink jelentős eredményeket érnek el, ezeket erősítve felkészítő órákat biztosítunk a kollégáknak külső kapcsolatainkat bővítettük a munkaközösségek együttműködnek a mindennapi munkavégzés során, a rendezvények szervezésében, megvalósítása során

 

-

-

-

módszertani kultúra fejlesztése, változatos tanulási módszerek alkalmazása városi rendezvényeken részvétel

(gasztronómiai események, versenyek) együttműködés a városi és városkörnyéki általános iskolákkal

-

-

-

sajnos a nappali rendszerű oktatásban az érettségire épülő képzéseinket nem tudtuk az elmúlt két évben elindítani, ezek erősítése feladatunk a jövőben kollégák számos pályázat írásában és megvalósításában vettek és

vesznek részt

tárgyi   feltételeink      jelentősen javultak, és ez továbbra is cél kell, hogy legyen

 

 

-

módszertani kihívást jelentett számunkra a digitális oktatásra való áttérés, a kezdeti nehézségeket kiküszöbölve komoly

tapasztalatokat szereztünk, belső továbbképzéseken osztottuk meg tapasztalatainkat

 

VESZÉLYEK

 

 

 

-

-

-

-

-

fegyelmi problémák (agresszió, tiszteletlenség, igazolatlan hiányzás), a tanulók neveltségi hiányosságai

káros szokások terjedése konfliktusok tanár-diák; szülő-tanár; diák-diák – ezek megoldására nincsenek megfelelő eszközeink szakmai oktatók hiánya, egyes közismereti tantárgyak tanárainak hiánya technikai feltételek hiánya

-

-

-

-

öröm számunkra, hogy komoly fegyelmi vétségek nem voltak az elmúlt években, a felmerülő

problémákat kezeljük, megoldjuk a prevenció fontos eleme napi munkánknak, szakemberek segítségét is igénybe vesszük, továbbra is probléma, hogy szükség lenne iskolai pszichológus segítségére

szakos ellátottságunk jó technikai feltételek hiányát több területen pótoltuk (informatikai eszközök, szaktantermek, internet)

-

-

-

-

-

problémás családi háttér, szülői érdeklődés hiánya csökkenő tanuló létszám a beiskolázott tanulók képességei, készségei, egyéb jellemzői

megfelelő       gyakorlati       helyek

hiánya folyamatos jogszabályi változások

 

-

-

sajnos a szülői érdeklődés hiánya most is súlyos probléma, az ebből fakadó feladatokat az osztályfőnökök igyekeznek többféle megoldással kompenzálni a jogszabályi változások követése mindannyiunk feladata, de a

vezetőségnek kell az ebből fakadó adminisztratív és szervezési

feladatokat irányítani

 

Az intézmény erősségeit fejlesztenünk kell, gyengeségeinkre, a veszélyekre megoldást kell találnunk. A legnagyobb feladatnak az anyagi természetű problémák megoldása bizonyul, mert ez természetesen nem csak az akaraton múlik. Így ezeket a lehetőségek függvényében tudjuk csak megvalósítani. 

Vezetői ellenőrzésem

2018-ban történt meg az intézményvezetői tanfelügyeletem, ennek területenkénti értékelése a következő volt:

 1. A tanulás és nevelés-oktatás-képzés stratégiai vezetése és operatív irányítása A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

 • tanulói lemorzsolódás csökkentése.

Kiemelkedő területek:

Hatékonyan motiválja kollégáit a tanulás-tanítás fejlesztését szolgáló lehetőségekre, képzésekre 

Tanulást támogató, befogadó, nyitott környezetet teremt. 

A tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére összpontosító nevelő-oktató munkát vár el. 

Gondoskodik a kiemelt figyelmet igénylő tanulók speciális támogatásáról.

 1. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Belső és külső mérések megvalósítása.

Az intézményi erősségek, gyengeségek rendszeres meghatározása.

Kiemelkedő területek:

Mindennapi tevékenységei során figyelembe veszi és képviseli a helyi lehetőségeket, igényeket.

Folyamatosan tájékoztatja kollégáit a megjelenő változásokról.

Nyitott a tanulás eredményesebbé tételére irányuló kezdeményezésekre, innovációkra, fejlesztésekre

 1. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

 • vezetői hatékonyság további növelése, a különböző vélemények figyelembe vételének mérlegelése.

A változásokhoz megszervezni az erőforrásokat.

Kiemelkedő területek:

Hiteles vezetői attitűd, az intézménye iránti elkötelezettség jellemzi. 

Nyitottság a kollégák felé, a kritikák meghallgatása, beépítése a vezetői gyakorlatba. A vezetői programban leírtak folyamatos nyomon követése. 

Nyitott az új ötletekre, feladatokra.

 1. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Külső partnerekkel való kommunikáció, együttműködés erősítése. 

Döntési és hatásköri jogkörök betartása.

Kiemelkedő területek:

Támogatja és ösztönzi az újszerű ötleteket, a kreatív, innovatív gondolkodást. Figyelmet fordít a belső tudásmegosztás különböző formáira, a munkaközösségek és projektcsoportok aktívműködtetésére. 

 • tanulási folyamatokat támogató rend megkövetelése.
 1. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

 • humánerőforrással való gazdálkodás.

A kollégák ösztönzése az új módszerek, eszközök használatára.

Kiemelkedő területek:

Jól működő, többcsatornás tájékoztatási rendszer működtetése. 

Szabályos, korrekt, precíz dokumentumok elvárása. 

Hatékony munkaszervezés.

 

Oktatási célok és feladatok

Egy iskola feladata a művelt emberek tanítása, akik az iskola falai között általános műveltséget szereznek, kialakítjuk bennük a tanulásra való igényt, az élethosszigtartó tanulás szemléletét. Az iskola befejezése után is igényük legyen a műveltségük szélesítésére, újabb tanulási lehetőségek keresésére.

Természetesen a szakképző iskolák legfontosabb feladata a szakmai képzés, mindkét iskola típusunkban a szakmai tudás megszerzése, a szakmaszeretet kialakítása elsődleges szempont.

Eredményes oktatás csak akkor érhető el, ha az oktatók ismerik a kimeneti követelményeket, a szakmai, gazdasági elvárásokat.

Az oktatóknak törekedniük kell a tanítás anyagának korszerű feldolgozására, komplex szemléletére, feladatuk a nevelést – oktatást segítő anyagok fejlesztése, összegyűjtése.

Kiemelt feladatunk a tehetségek kibontakoztatása, a gyengébb tanulók sikerhez juttatása.

 

Nevelési célok és feladatok

Az iskolában folyó nevelőmunka legfontosabb jellemzője az értékközpontúság és a tanulóközpontúság kell, hogy legyen.

Hangsúlyt kell kapnia a humánus nevelésnek, oktatásnak, de szem előtt kell tartanunk a társadalmi értékeket. Ennek csak akkor mutatkozik meg a pozitív hatása, ha oktatói gárdánk közös célokért, közösen dolgozik.

Mindannyiunknak személyes példamutatással, sokrétű pedagógiai módszerekkel, eszközökkel kell tanulóink személyiségének fejlődését irányítanunk.

A tanulók mindennapi élethez való hozzáállására is figyelmet kell fordítanunk, társadalmi beilleszkedésüket támogatnunk és segítenünk kell, ennek fontos eleme az egészséges élet, környezettudatosság.

Elvárható oktatótól, tanulótól a toleráns, elfogadó viselkedés, humánus szemlélet.

 

Rövidtávú feladatok

 • A tantestület erőssége a sokszínűsége, de a tantestületnek közös célokat kell meghatároznia, ha közösségként dolgozunk, akkor sikert érünk el, változtatnunk kell, együtt kell dolgoznunk.
 • Rövidtávú munkaerő-gazdálkodási terv kidolgozása.
 • A feladatok felosztásánál ügyelni kell az egyenletes terhelésre.
 • Intézményi dokumentumok folyamatos átvizsgálása, módosítása, koherenciájuk megteremtése.
 • Az elért munkafegyelem megtartása (pontos órakezdés, adminisztráció, jogszabályok ismerete, betartása).
 • Az oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek folyamatos biztosítása.
 • Egységes oktatói értékelési rendszer kidolgozása. Az ellenőrzési feladatokban nagyobb szerepet kell kapniuk a munkaközösség vezetőknek.

 

Középtávú feladatok

 • Minden rövidtávon meghatározott és megvalósult feladat folytatása, az eredmények, a hatékonyság megtartása folyamatos munkát igényel.
 • Az elkezdett fejlesztéseket, beruházásokat folytatni kell (felújítási, karbantartási munkák, eszközbeszerzések)
 • Képzési kínálat újragondolása, képzési kínálat fejlesztése.
 • Tanulói létszám stabilizálása, növelése.
 • Az beiskolázás javítása érdekében új módszerek kidolgozás, új lehetőségek keresése, ötletek összegyűjtése. Pályaorientáció kiszélesítése.
 • Az oktatói közösség stabilizálása, stabil módszertani, tárgyi tudással felvértezett kollégákra van szükségünk, akik nyitottak az újra, gyorsan reagálnak a változásokra, szeretik a kihívásokat.
 • Intézményünk honlapjának megújítása.
 • A tehetséggondozás területén elért eredmények megőrzése.
 • Folytanunk kell a felzárkóztató munkánkat.
 • A digitális oktatás tapasztalatainak beépítése a mindennapi munkánkba.
 • Jógyakorlatok kialakítása, összegyűjtése, ismeretek átadása.
 • Szakmai közösségek kezdeményező, építőjellegű együttműködő munkavégzése.
 • Folyamatos pályázati figyelés, pályázatokban való részvétel.
 • Felnőttképzés széleskörű népszerűsítése.
 • Rendszeres igényfelmérés készítése a továbbiakban is a tárgyi feltételek javításáért.

Hosszútávú feladatok

 • Iskolánk stabil, törvényes működtetése zökkenőmentes legyen, a feladatokra találjunk megoldást, minden megoldáshoz találjuk meg a megfelelő kollégát, aki segíti, irányítja a munkát.
 • A nyugdíjba vonuló kollégák helyett új szakemberek alkalmazása, szakos ellátottság biztosítása.
 • Még több országos és városi rendezvényhez való csatlakozás, mindenhol jelen lenni, halljanak rólunk, legyünk benne a köztudatban hatványozottabban, kiemelve erősségeinket. Népszerűsítsük képzéseinket.
 • Épületünk műszaki felújítására forrást kell találni.
 • A sportudvar felújítása.
 • Tornaterem felújítása.
 • Informatika termek gépparkjának cseréje.
 • Iskolabuszunkat le kell cserélnünk néhány éven belül.

Nagykanizsa, 2021. április 29.

  vezetési program.pdf

Letöltés

Partnereink

SZC logo

Nagykanizsai Szakképzési Centrum


Nagykanizsai SzC Thúry György Technikum

8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 29.

Telefon: 93/509-590

E-mail: titkarsag@kerikanizsa.hu

OM azonosító: 203044/002


2024Nagykanizsai SzC Thúry György Technikum