SZC logo

Nagykanizsai Szakképzési Centrum

OM kód: 203044/002 | 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 29.

Intézmény logo

Nagykanizsai SzC Thúry György Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

SZMSZ

SZMSZ

 

Tartalom

 1. A működés rendje. 3
 2. Az oktatói munka belső ellenőrzésének rendje. 6

2.1. Az ellenőrzés célja. 6

2.2. Az ellenőrzés típusai 6

2.3. Az ellenőrzés területei 7

2.4. Az ellenőrzést végzők. 7

2.5. Az ellenőrzés formái 7

2.6. Az ellenőrzést követő feladatok. 7

2.6.1.        Értékelő megbeszélés. 7

2.6.2.        Intézkedések. 8

 1. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a szakképző intézménnyel 8
 2. Ha a szakképző intézmény intézményegységgel rendelkezik, az intézményegységgel való kapcsolattartás rendje. 9
 3. A szervezeten belüli kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a kiadmányozás és a képviselet szabályai. 9
 4. Az igazgató vagy az igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje. 10
 5. A vezetők és a képzési tanács közötti kapcsolattartás formája, rendje. 10
 6. Az oktatói testület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések. 11
 7. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, ideértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint az egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás. 11
 8. Az iskola hagyományai, ünnepélyek. 13
 9. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele az oktatók munkájának segítésében. 14
 10. Az iskolaegészségügyi ellátás rendje. 14
 11. Az intézményi védő, óvó előírások. 16
 12. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők. 17
 13. Azok az ügyek, amelyekben a képzési tanácsot a szakképző intézmény Szervezeti és működési szabályzata döntési vagy véleményezési joggal ruházza fel 18
 14. A szakképző intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai. 18
 15. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje. 19
 16. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje. 20
 17. Az igazgató (intézményvezető) feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök. 20
 18. Az egyéb foglalkozások célját, szervezeti formáit, időkeretei 21
 19. A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint a szakképző intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek. 22
 20. Az iskolai diáksport egyesület (DSE), valamint a szakképző intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje. 22
 21. Szakképző intézmény esetén a duális képzőhellyel való kapcsolattartás formái és rendje. 23
 22. A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend. 23
 23. A szakképző intézményi könyvtár szervezeti és működési szabályzata. 24
 24. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje. 27

Gyakorlatioktatás-vezető munkaköri leírás. 28

Igazgatóhelyettes 1. munkaköri leírás. 30

Igazgatóhelyettes 2. munkaköri leírás. 32

Könyvtáros oktató munkaköri leírás. 34

Munkaközösség-vezető munkaköri leírás. 36

Oktató munkaköri leírás. 38

 

 

 

1.     A működés rendje

 1. A működés rendje
  • 1. Az intézmény alapadatai:

Az intézmény hivatalos neve:

Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Thúry György Technikum

Címe:  

8800 Nagykanizsa, Ady Endre út 29.

OM azonosító:

203044/002

E-mail-cím:

titkarsag@kerikanizsa.hu

Honlap:

www.kerikanizsa.hu

Telefonszám: 

93/509-590

Működési helye:

Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Thúry György Technikum

Nagykanizsa, Ady Endre út 29.

Az Alapító okirat száma:

KVFO/54055-1/2020-ITM

 • 2. A tanév rendjének meghatározása, közzététele

Az Szkt. 34.§ alapján a tanév rendje megegyezik az oktatásért felelős miniszter által a köznevelési intézmények tekintetében rendeletben megállapítottakkal.

 • 3. Az intézmény nyitvatartása

Az intézmény szorgalmi időszakban 06:00-tól 21:00-ig tart nyitva.

Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitvatartás csak az igazgató által engedélyezett szervezett programok esetén, egyébként tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint. A felnőttképzés szombati napokon is történik.

 • 4. Az épületek nyitvatartása

Az iskola tanítási időben reggel 6 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 21 óráig tart nyitva.

Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – kivéve, ha rendezvény, felnőttoktatás van – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató vagy helyettesei adnak engedélyt eseti kérelmek alapján.

Az iskola a tanítási szünetekben a fenntartó által meghatározott ügyeleti rend szerint tart nyitva. A technikai dolgozók szabadságolási ütemezése miatt nem ügyeleti napon is nyitva lehetnek az épületek.

Az épületekbe érkezők a főbejáraton léphetnek be és ugyanitt távozhatnak. A kapu kulccsal történő nyitása és zárása, a riasztórendszer és csengőrendszer működtetése portaszolgálat feladata.

Az iskolában vagyonvédelmi kamerarendszer működik.

Az iskola közösségi udvara nyitott az épület nyitvatartása alatt. A tagintézmény sportudvarán tanórákon csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni.

A hivatalos ügyintézés 800 – 1600 óráig tart.

 • 5. A tanítási napok rendje

Nappali tagozaton:

A tanítási idő kezdete: 800 óra, órarend szerinti befejezése: 1605.

Csengetési rend:

1.      óra

8:00

8:45

2.      óra

8:55

9:40

3.      óra

9:50

10:35

4.      óra

10:50

11:35

5.      óra

11:45

12:30

6.      óra

12:40

13:25

7.      óra

13:40

14:25

8.      óra

14:30

15:15

9.      óra

15:20

16:05

Az órarenden kívüli, nem kötelező foglalkozások 13.40 – 16.00 óra között.

A hivatalos ügyek intézése az iskola titkárságán a kifüggesztett rend szerint.

Felnőttképzés: A tanítási idő kezdete 16:00 óra, órarend szerinti befejezése 20:00 óra.

 • 6. A vezetők intézményben tartózkodása

Az iskola hivatalos munka idejében felelős vezetőnek kell az épületekben tartózkodni. Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén a helyettesítési rend szerinti vezető látja el feladatait.

 • 7. Az oktatók munkarendje

Az oktatók munkarendje az Szkr. 135.§-a alapján történik.

Az oktatók napi munkarendjét, felügyeleti és helyettesítési rendjét az igazgató és az igazgatóhelyettesek határozzák meg.

A tanórák, foglakozások elcserélését az igazgató, igazgatóhelyettesek engedélyezik.

Az oktatónak a munkából való távolmaradását előzetesen jeleznie kell, hogy helyettesítésről gondoskodni lehessen.

Amennyiben nem lehetséges, legkésőbb aznap reggel 8-ig jeleznie kell az igazgatónak vagy az igazgatóhelyettesek valamelyikének.

Az oktató köteles munkakezdés előtt 15 perccel a munkahelyén megjelenni.

 • 8. A nem oktatói munkakörben dolgozók munkarendje

Az egyes munkaterületek munkarendjét a munkaköri leírás szabályozza. A munkarendet úgy kell megállapítani, hogy az intézmény zavartalan működését biztosítsa.

Távolmaradásukat kötelesek a munkahelyi vezetőjüknek bejelenteni.

Az oktatói és nem oktatói munkakörben dolgozók amennyiben munkára képtelen állapotban jelennek meg:

 • Ha a dolgozó munkára képtelen állapotát betegség idézi elő:
  • Az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek orvoshoz küldik és biztosítják a helyettesítésüket.
 • Ha a dolgozó munkára képtelen állapotát alkohol fogyasztása idézi elő:
  • Az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek megszondáztatják.
  • Amennyiben a szonda alkohol fogyasztását mutatja ki, a dolgozót az igazgató haza küldi.
  • Az igazgató fegyelmi eljárást kezdeményez.
 • 9. A tanulók munkarendje

A tanulók munkarendjét az órarend és a Házirend szabályozza.

A tanuló tanítási idő alatt az iskolát csak osztályfőnöke, távollétében az igazgatóhelyettesek, osztályfőnök-helyettesek engedélyével hagyhatja el. Az illetékesek kilépőt írnak, melyet a tanuló a portán a portásnak távozásakor lead.

Az iskolai tanműhelyben és a duális képzőhelyen az ottani munkarend szerint végzik munkájukat.

 • 10. A tanórán kívüli foglalkozások rendje

Szervezeti formái:

 • Felzárkóztató foglakozás
 • Tehetséggondozó foglalkozás
 • Fejlesztő foglalkozás – tanítási órák alatt is szervezhető

A foglalkozásokat 13:40 és 16:00 óra között kell megtartani.

 • 11. Gyakorlatok rendje

A gyakorlatok rendjét a Szakmai Program tartalmazza

 • 12. A parkolás rendje

A tanulók, iskolai dolgozók és látogatók parkolása az iskola területén kerékpárral/rollerrel/elektromos rollerrel/motorral az erre a célra kijelölt parkolóhelyen történik.

A tanulók, iskolai dolgozók és látogatók személygépkocsival történő parkolása igazgató engedély alapján történik az erre a célra kijelölt parkolóhelyeken. A parkolás során általuk okozott kárért felelősséggel tartoznak.

2.    Az oktatói munka belső ellenőrzésének rendje

 • Az ellenőrzés célja

A munkavégzés tartalmának, színvonalának és az eredmények belső vizsgálatának célja, hogy:

 1. biztosítsa a vezetőknek a megfelelő mennyiségű és minőségű információt, segítse a vezetői irányítást, a döntések megalapozását,
 2. jelezze az alkalmazottaknak és a vezetőknek a pedagógiai követelményektől való eltérést,
 3. megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet,
 4. tárja fel a szabálytalanságokat, hiányosságokat, mulasztásokat,
 5. biztosítsa az intézmény pedagógiai előírások szerinti működését.
  • Az ellenőrzés típusai
 6. Átfogó ellenőrzés: az adott tevékenység egészére irányul, áttekintő módon értékeli a pedagógiai feladatok végrehajtását, azok összhangját.
 7. Célellenőrzés: egy adott részfeladat, s azon belül egy vagy több meghatározott probléma feltárására irányuló eseti jellegű vizsgálat.
 8. Téma ellenőrzés: azonos időben, több érintettnél ugyanarra a témára irányuló, összehangolt összehasonlító vizsgálat. Célja az általánosítható következtetések levonása az intézkedés érdekében.
 9. Utóellenőrzés: egy korábban lefolytatott ellenőrzés alapján tett intézkedések végrehajtására, az eredmények felülvizsgálatára irányul.
 10. Rendkívüli ellenőrzés: olyan ellenőrzés, amit akkor kell tartani az osztályokkal, illetve tantárgyakkal kapcsolatban, ha a tanulmányi eredményeknél és a tanulók magatartásánál komolyabb problémák jelentkeznek.

A rendkívüli ellenőrzés kivételével az ellenőrzéseket az éves munkatervben tervezni kell.

 

 

 • Az ellenőrzés területei
 1. a pedagógiai program feladatainak végrehajtása,
 2. a Helyi tanterv/programtanterv megvalósítása,
 3. a munkatervi feladatok határidős megvalósítása,
 4. a nevelés–oktatás tartalmának, színvonalának viszonyítása a követelményekhez,
 5. az oktatók szakmai és módszertani munkájának vizsgálata,
 6. valamennyi dolgozó munkafegyelmének ellenőrzése,
 7. rendszeres tájékozódás a tanórán kívüli tevékenységi formákról,
 8. a tanulók elméleti, gyakorlati tudásának, képességeinek, magatartásának, szorgalmának felmérése, értékelése,
 9. a törzslapok, naplók, közösségi szolgálati naplók, bizonyítványok folyamatos, szabályszerű vezetésének ellenőrzése,
 10. havonkénti, rendszeres naplóellenőrzések, a túlórák, helyettesítések pontos megállapítása,
 11. az osztályozó, különbözeti, szakmai, érettségi és egyéb vizsgák szabályszerű lefolytatása,
 12. a szakmai felszerelések, szertárak, kabinetek, előadótermek berendezéseinek szabályszerű használata,
 13. a tanulók egészség – és balesetvédelmi, tűzrendészeti oktatása,
 14. a fenntartó által előírt ellenőrzések végrehajtása.
  • Az ellenőrzést végzők
 15. az igazgató és helyettesei,
 16. a gyakorlatioktatás-vezető
 17. a munkaközösség-vezetők és helyetteseik,
 18. az osztályfőnökök (saját osztályuk tevékenységén belül),
 19. egyedi megbízás alapján felkért oktatók.

Az igazgató, igazgatóhelyettesek az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizhetik. A munkaközösség-vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a szaktárgyakkal kapcsolatosan látják el.

 • Az ellenőrzés formái
 1. óraellenőrzés,
 2. beszámoltatás,
 3. eredményvizsgálatok, felmérések.
  • Az ellenőrzést követő feladatok
   • Értékelő megbeszélés

Az ellenőrzési jelentés leadását követően értékelő megbeszélésen kell megállapítani a vizsgálat tapasztalatait.

A feltárt hiányosságokat és a kedvező tapasztalatokat is célszerű bemutatni és értékelni.

 

 

Az értékelő megbeszélésen mindig rá kell mutatni:

 1. a hibák és a mulasztások jellegére
 2. a rendszerbeli okokra
 3. az előidéző körülményekre
 4. a felelős személyekre

A megállapított hiányosságok megszüntetésére, a megállapítások hasznosítására, az ellenőrzött tevékenység javítására vonatkozó intézkedési javaslatokat is az értékelő megbeszélésen kell egyeztetni.

A megbeszélésen részt vesznek: az ellenőrzést végző személyek, az ellenőrzött, és az intézmény vezetője által kijelölt személyek.

 • Intézkedések

Az értékelő megbeszélés után a szükséges szóbeli vagy írásbeli intézkedéseket a felelős vezető köteles elvégezni.

Intézkedik:

 1. a hibák, hiányosságok javításáról,
 2. a káros következmények ellensúlyozásáról,
 3. a megelőzés feltételeinek biztosításáról,
 4. az intézményvezető és az érintett kollégák tájékoztatásáról,
 5. a felelősség vizsgálatáról, annak módjáról,
 6. a kedvező tapasztalatok alapján a megfelelő elismerésről.

Kirívó szabálytalanság vagy hiányosság esetén ‑ a helyettesek javaslatára ‑ az igazgató rendeli el a szükségesnek ítélt intézkedéseket, az esetleges fegyelmi eljárást vagy az etikai bizottság összehívását.

3.    A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a szakképző intézménnyel

 • Az épületekben portaszolgálat működik, a beléptetés rendjéért a portás felelős.
 • Idegen, az intézményben jogviszonnyal nem rendelkező személy csak engedéllyel léphet be az iskolába: a belépőkártyát a portás állítja és a keresett iskolai alkalmazott aláírja, majd a vendég távozáskor leadja a portásnak
 • Tanulókat csak közvetlen hozzátartozók hívhatnak le a portához óraközi szünetekben.
 • Ha az iskolavezetéshez vagy az oktatókhoz érkezik látogató, szükség szerint el kell kísérni.
 • Üzleti, ügynöki tevékenységet folytató személyek csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyével léphetnek be az intézménybe.

4.    Ha a szakképző intézmény intézményegységgel rendelkezik, az intézményegységgel való kapcsolattartás rendje.

Az iskola nem rendelkezik intézményegységgel, valamennyi épület egy helyen található.

5.    A szervezeten belüli kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a kiadmányozás és a képviselet szabályai.

5.1. Az intézmény vezetési struktúrája

Cím: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 29.

 • igazgató
 • igazgatóhelyettesek
 • gyakorlatioktatás-vezető

5.2. Kapcsolattartás rendje

 • Vezetők kapcsolattartása
  • Mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában
  • Heti rendszerességgel megtartott vezető értekezleteken (hétfő 8:00 órakor)
  • Kibővített vezetői megbeszélés munkaközösség-vezetőkkel (adott téma megvitatása)
 • Vezetők – oktatói testület
  • A munkatervben meghatározott értekezleteken
  • Kötetlen beszélgetések formájában

5.3. Vezetők közötti feladatmegosztás

Az igazgató a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatáskörből átadja az alábbiakat:

 • Az igazgatóhelyetteseknek:
  • a tantárgyfelosztás,
  • az órarend készítésével kapcsolatos döntési jogát,
  • az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezésének, szervezésének, irányításának jogát,
  • az érettségi szervezését,
  • az intézményben folyó szakmai vizsga szervezését.
 • A gyakorlatioktatás-vezetőnek:
  • a szakmai gyakorlatok szervezését.

5.4. A kiadmányozás szabályai

A kiadmányozás rendjét a Nagykanizsai SZC főigazgatója és kancellárja által kiadott utasítás szabályozza.

 • Az igazgató a hatáskörébe tartozó ügyekben kiadmányoz.
 • Az igazgató akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlói az igazgatóhelyettesek.

5.5. A képviselet szabályai

Az intézményt az igazgató képviseli, de adott esetben átruházhatja helyetteseire, adott esetben a munkaközösség-vezetőkre.

6.    Az igazgató vagy az igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje

Az iskola vezetősége:

 • igazgató
 • igazgatóhelyettesek
 • gyakorlatioktatás-vezető

Helyettesítési rend:

Az igazgatót távolléte esetén teljes jogkörrel helyettesíti bármelyik igazgatóhelyettes, illetve megbízás alapján a vezetőség egy tagja. Az igazgatóhelyetteseket a gyakorlati oktatás vezetője helyettesítheti. Az összes vezetőségi tag akadályoztatása esetén az igazgató eseti megbízást ad az igazgatói teendők ellátására.

Az intézmény vezetői (és egyéb dolgozói) – főigazgatói meghatalmazással – oktatással, vizsgákkal kapcsolatos ügyekben eljárhatnak.

7.    A vezetők és a képzési tanács közötti kapcsolattartás formája, rendje.

A képzési tanács még nem alakult meg.

 

 

8.    Az oktatói testület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések.

A szakmai munkaközösségekre átruházott jogkörök:

 • A szakmai program helyi óratervének kidolgozása
 • Taneszközök, tankönyvek kiválasztása
 • Továbbképzésre való javaslattétel
 • Jutalmazásra, kitüntetésre való javaslattétel

9.    A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, ideértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint az egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás.

Az iskola feladatai ellátása és a tanulók érdekében rendszeres kapcsolatban van más intézményekkel, cégekkel. Az egészségügyi, gyermekvédelmi, szociális gondozás, a továbbtanulás, pályaválasztás indokolják a rendszeres munkakapcsolatot más szervezetekkel.

Külső kapcsolataink:                                                             Kapcsolattartó:

Nagykanizsai Szakképzési Centrum                         igazgató

igazgatóhelyettesek

gyakorlatioktatás-vezető

Centrum intézményei                                                igazgató

igazgatóhelyettesek

gyakorlatioktatás-vezető

területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák     igazgató

igazgatóhelyettesek

gyakorlatioktatás-vezető

gyakorlati képzőhelyek                                             gyakorlatioktatás-vezető

iskola orvos                                                               igazgató

iskolai védőnő                                                           igazgató

igazgatóhelyettesek

gyakorlatioktatás-vezető

Kormányhivatal                                                         igazgató

Oktatási Hivatal                                                         igazgató

Pedagógiai Oktatási Központ                                   igazgató

igazgatóhelyettesek

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal       igazgató

igazgatóhelyettesek

Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat                     igazgató

igazgatóhelyettesek

Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ    igazgató

Nagykanizsai Rendőrkapitányság                             igazgató

Pannon Egyetem Nagykanizsa                                  igazgató

városi középiskolák                                                   igazgató

városi és városkörnyéki általános iskolák                 igazgató

sportegyesületek                                                        igazgató

kulturális intézmények                                              igazgató

 

 

10.          Az iskola hagyományai, ünnepélyek

Hagyományok

Az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyabbá tételének egyik lényeges feltétele a tartalmas hagyományrendszer ápolása, az iskolai közösséghez tartozás érzésének folyamatos mélyítése. Az iskola nevelési céljaival összhangban kiemelt feladatnak tekintjük a meglévő hagyományaink őrzését, ha lehet új hagyományok életre keltését.

Ünnepélyek, megemlékezések

Az iskolai ünnepélyek megtartásának módját a mindenkori munkaterv tartalmazza. 

Iskolai szintű ünnepélyeink a következők:

 • Az aradi vértanúk ünnepe – október 6.
 • október 23. – nemzeti ünnep
 • A kommunista diktatúra áldozatiról megemlékezés (február 25.)
 • március 15. – nemzeti ünnep
 • A holokauszt emléknapja (április 16.)
 • A nemzeti összetartozás napja (június 4.)

Az iskola rendezvényei

 • Gólyabál
 • Pastissima-day
 • Hálaadás
 • Thúry-vásár
 • Bábeli zűrzavar
 • Szalagavató
 • Thúry György halálának évfordulója
 • Német farsang
 • Ballagás
 • DÖK-nap

A hagyományápoló feladatokat, időpontokat, felelősöket a munkaterv határozza meg. Alapelv, hogy a rendezvényekre, ünnepélyekre való megfelelő színvonalú pedagógiai felkészítés és tanulói felkészülés – a képességet és a rátermettséget figyelembe véve – egyenletes terhelést adjon.

Az intézményi szintű ünnepélyeken és rendezvényeken a pedagógusok és tanulók részvétele kötelező, ünneplőruhában.

 

 

11.          A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele az oktatók munkájának segítésében.

A munkaközösségek a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 52.§-a és a törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet 147.§ paragrafusa szerint működnek.

 • Az intézmény munkaközösségei:
  • osztályfőnöki
  • reál
  • humán
  • idegen nyelv-turizmus
  • kereskedelem–közlekedés–élelmiszeripar
  • gazdálkodás-menedzsment
  • vendéglátás elmélet
  • vendéglátás gyakorlat
 • A munkaközösség-vezetők részt vesznek a kibővített vezetőségi értekezleten.
 • A közös feladatok és közös programok összekapcsolják a munkaközösségeket.

12.          Az iskolaegészségügyi ellátás rendje

Az iskolaegészségügyi ellátás a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézményének a feladata.  A feladatok ellátását az ifjúságorvos, az ifjúsági rendelő asszisztense, az ifjúsági védőnő és a fogorvos végzik. Az egészségügyi ellátó rendszer munkáját segítik az igazgató, a gyakorlatioktatás-vezető, az igazgatóhelyettesek, a laboránsok és az osztályfőnökök.

 • Ifjúságorvos

Feladatellátási hely az Ifjúsági Rendelő (Nagykanizsa, Petőfi u. 5.)

 • Gondoskodik a középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű ellátásáról, a tanulók egészségi állapotának szűréséről, az alkalmassági vizsgálatok kivitelezéséről. A közegészségügyi, járványügyi, környezet-egészségügyi feladatok elvégzéséről és dokumentálásáról. Egészségnevelő tevékenység kivitelezéséről.
 • Feladata az iskola diákjainak jogszabályban meghatározott előzetes és időszakos szűrővizsgálata, munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése, dokumentálása. Ennek keretében teljes fizikális vizsgálat, kórelőzmény és családi anamnézis felvétele, anamnézis alapján veszélyeztetett gyermekek kiszűrése, szakorvosi ellátásra irányítása.
 • Krónikus beteg, testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos tanulók fokozott ellenőrzése, kiemelt gondozása szakrendelések, gondozó intézetek igénybevételével. Ezen gyermekek egészségesek között történő integrált oktatása esetén orvosi vélemény adása.
 • 16 éves kori záró állapotvizsgálat elvégzése az iskolai védőnővel együttműködve.
 • Az átfogó gyermekfogászati program szervezésében való közreműködés és végrehajtásának ellenőrzése.
 • A testnevelési csoportbeosztás elkészítése, a besorolás időszakos ellenőrzése.
 • Gyógytestnevelés szükségességének szakorvosi lelet alapján történő elbírálása.
 • Sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása: versenyeket megelőzően és sportágtól függő gyakorisággal sport alkalmassági vizsgálat.
 • Járványügyi előírások betartásának ellenőrzése – iskolalátogatási szemle során.
 • Fertőző megbetegedés esetén járványügyi intézkedések elrendelése, a megtett intézkedésről a járási népegészségügyi intézet értesítése.
 • Az oktatási intézményekben folyó étkeztetés ellenőrzése.
 • A kollégiumból a rendelőt felkereső gyermekek első orvosi ellátása és a háziorvoshoz való irányítása.
 • Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében: felvilágosító tevékenység, önvizsgálati alapismeretek tanítása, életmódbeli tanácsadás, részben a szűrővizsgálatok, részben a gondozás keretében történik.
 • Egészségügyi információk szükség szerinti közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal.
 • Az intézményi környezet – tantermek, gyakorlati helyiségek, tornaterem, egyéb kiszolgáló helyiségek – ellenőrzése, hiányosságok észlelése esetén a megfelelő intézkedések megtétele.
 • Ifjúsági védőnő

Feladatellátási hely az Ifjúsági Rendelő és az iskola.

 • Feladata a tanulók megelőző jellegű iskolaegészségügyi ellátása, egészségvédelmi, népegészségügyi feladatok végzése. Az oktatásban résztvevő gyerekek egészségének megőrzése, fejlesztése, a problémák korai felismerése.
 • Éves munkaterv készítése, egyeztetve az iskola igazgatójával és az ifjúságorvossal.
 • Az iskola diákjainak jogszabályban meghatározott, kétévenkénti védőnői szűrővizsgálata (testmagasság, testtömeg, testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti értékelése, látás, hallás vizsgálat, mozgásszervek vizsgálata, pajzsmirigy tapintásos vizsgálata, vérnyomásmérés). Helyszíne az iskola orvosi szobája.
 • A tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése.
 • A kiszűrt tanulók gondozásba vétele, állapotuk nyomon követése.
 • A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése.
 • Részvétel az egészségnevelésben, preventív előadások, foglalkozások tartása.
 • Kiemelt feladata az egészségfejlesztés/nevelés, az egészséges életmód támogatása.
 • Közreműködés a pályaalkalmassági vizsgálatokban, tanácsadás.
 • Elsősegélynyújtás.
 • Iskolai helyiségek és környezet, az étkezés, iskolabüfé higiénéjének ellenőrzésében való részvétel.
 • Kapcsolattartás a szülőkkel

 

 

 • Fogászati ellátás

Feladatellátási hely a fogászati rendelő (Nagykanizsa, Szent Imre u. 1.)

 • Évente két alkalommal a rendelőben elvégzik a tanulók csoportos vizsgálatát és kezelését.
 • Az oktatási intézménnyel egyeztetve tervezik és szervezik a csoportok és egyének kezelési rendjét.
 • Kapcsolatot tartanak a szülőkkel, nevelési-oktatási intézmények vezetőivel, pedagógusaival, védőnővel.
 • Amennyiben a gyermek kezelése fogászati alapellátás szintjén nem valósítható meg, időben megfelelő szakellátásra irányítják.

13.          Az intézményi védő, óvó előírások

Általános előírások

 • Az intézmény dolgozói és tanulói számára a tanév elején munka- és tűzvédelmi oktatást kell tartani. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják.
 • A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják.
 • A tanulók számára az oktatók külön ismertetőt tartanak a szaktantermekre, szertárakra, kabinetekre, gyakorlati oktató helyekre vonatkozó sajátos veszélyforrásokról. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal az oktató a tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat.

Az oktatók feladata, hogy:

 • haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé a baleseti veszélyforrásokat,
 • nyitvatartási időben is zárják az intézmény üresen hagyott szaktantermeket, kabineteket, öltözőket, szertárakat. Ezeket a termeket a tanítási óra előtt és után a tanórát tartó szaktanár nyitja és zárja,
 • gondoskodjanak a tanulók biztonságáról,
 • baleset esetén értesíti az iskolavezetést.
 • az az oktató, aki nem jelenti az iskolai balesetet, mulasztást követ el,
 • veszélyhelyzet kialakulása esetén értesíti az iskolavezetést, akinek kötelessége gondoskodni a veszélyhelyzet megszüntetéséről.

 

 

Az iskola nem oktatói munkakörben lévő alkalmazottjainak feladata, hogy:

 • a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi épségére,
 • a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják,
 • az iskolatitkár végzi el a balesetek jegyzőkönyvezését, nyilvántartását, jelentését.

Az iskola valamennyi balesetveszélyes helységében elsősegélynyújtó dobozt kell elhelyezni.

Az iskolába a tanulók csak a tanulmányi munkájukhoz szükséges eszközöket hozhatják be. A szabálytalanul behozott eszközök használatából eredő balesetekért az iskola nem vállal felelősséget.

14.          Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel.

Rendkívüli eseménynek számít különösen:

 • a tűz,
 • a földrengés,
 • bombariadó,
 • egyéb veszélyes helyzet, illetve a munkát más módon akadályozó, nehezítő körülmény.

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:

 • a fenntartót,
 • tűz esetén a tűzoltóságot,
 • robbanással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
 • személyi sérülés esetén a mentőket,
 • egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófavédelmi szervezetet, ha ezt az intézmény vezetője szükségesnek tartja.

Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja (pl. tűz, bombariadó esetén), gondoskodni kell arról, hogy az épületben tartózkodó összes személy (diák, felnőtt dolgozó, az intézettel jogviszonyban nem álló személy) a tűzvédelmi szabályzat alapján mihamarabb elhagyja a létesítményt, és biztonságos helyen várakozzon.

Rendkívüli időjárási körülmények esetén az intézmény vezetője tájékozódik az aktuális közlekedési helyzetről. Indokolt esetben a bejáró tanulók számára lehetővé teszi az épület elhagyását és a hazautazást.

A rendkívüli események miatt elmaradt tanítási napok (órák) pótlásáról egy héten belül gondoskodni kell.

A bombariadó következtében elmaradt órákat lehetőleg még aznap, de legkésőbb egy héten belül pótolni kell.

15.          Azok az ügyek, amelyekben a képzési tanácsot a szakképző intézmény Szervezeti és működési szabályzata döntési vagy véleményezési joggal ruházza fel

A képzési tanács jelenleg még nem működik.

16.          A szakképző intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai.

Az egyeztető eljárás részletes szabályait a Szkr.197.§, 200.§ határozza meg, annak lefolytatását ezen jogszabályok szerint kell megvalósítani.

 • az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről
 • a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét
 • az egyeztető eljárásról készített jegyzőkönyv vezetésére az egyeztető eljárás lefolytatásáért felelős személy kéri fel az intézmény valamely pedagógusát
 • az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik
 • a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja vissza
 • az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése
 • ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, a fegyelmi bizottság elnöke a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra felfüggeszti
 • az egyeztetést vezetőnek és a fegyelmi bizottság elnökének arra kell törekednie, hogy az egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon
 • az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá
 • az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása
 • az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik
 • ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni
 • amennyiben az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, le kell folytatni a fegyelmi eljárást, kivéve ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt.

17.          Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje

 • Az iskolában keletkezett elektronikus dokumentumok nyomtatott példányainak hitelesítésére az iskola igazgatója vagy az általa meghatalmazott személyek (iskolatitkár, osztályfőnök, jegyző) jogosultak.

 

 

18.          Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje

 • Az elektronikus rendszerben előállított és hitelesített dokumentumokat a Nagykanizsai Szakképzési Centrum 2020-ban elfogadott A Nagykanizsai Szakképzési Centrum iratkezelési szabályzata alapján kell kezelni, tárolni.
 • A KRÉTA rendszer: A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 115. § (1) bekezdése szerint a szakképző intézmény köteles a regisztrációs és tanulmányi alaprendszert használni. A rendszer működtetése jogosultságokhoz kötött, melyeket az iskola igazgatója határoz meg. Az e-KRÉTÁBAN az osztálynaplókat félévkor és a tanév végén digitálisan iktatni kell.

19.          Az igazgató (intézményvezető) feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök

Igazgatóhelyettesre:

 • nevelési ügyekben az iskola képviseletét,
 • a közismereti oktató-nevelő munka tervezése,
 • elkészíti az iskola órarendjét, közreműködik a tantárgyfelosztás elkészítésében,
 • a közismereti tárgyak munkaközösségeinek irányítását és ellenőrzését,
 • a tanulóbalesetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések megtételét, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezését,
 • a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezését,
 • kiemelt figyelmet igénylő tanulók ügyeinek koordinálását,
 • az intézményvezető távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az igazgatót,
 • megszervezi az érettségi vizsgákat, és közreműködik az ágazati alapvizsgák és szakmai vizsgák szervezésében,
 • a szakmai elméletet oktató-nevelő munkát végzők közvetlen irányítását és ellenőrzését,
 • felnőttek szakmai oktatásának irányítását.

Gyakorlatioktatás-vezetőre:

 • a szakmai gyakorlatot oktató-nevelő munkát végzők közvetlen irányítását és ellenőrzését,
 • a felnőttek szakmai gyakorlati oktatásának irányítását,
 • szakmai gyakorlati oktatással kapcsolatos ügyekben az iskola képviseletét,
 • az iskolán kívül történő gyakorlati foglalkozások szervezését, pedagógiai segítését, ellenőrzését.

Az igazgatóhelyettesek és a gyakorlatioktatás-vezető az átruházott hatáskörben végzett tevékenységekről kötelesek az intézményvezetőt rendszeresen tájékoztatni és utasításait végrehajtani.

20.          Az egyéb foglalkozások célját, szervezeti formáit, időkeretei

 • A tanórán kívüli foglalkozások célja
  • A tanulók érdeklődése, igényei kielégítése
  • A tanulók tanulmányi munkájának segítése
 • Szervezeti formái:
 • szakkörök
 • diákkörök
 • diáksportkör
 • felzárkóztató foglalkoztatások
 • énekkar
 • tehetségfejlesztő foglalkoztatások
 • érettségi és szakmai vizsgára felkészítő foglalkozások
 • BTM

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások kivételével – önkéntes.

A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik és egy tanévre szól.

A tanórán kívüli foglalkozásokat az éves munkaterv tartalmazza.

A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján az oktatók jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező.

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, oktatói igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.

A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg.

Az iskola oktatói, és a szülők az igazgató előzetes engedélyével a tanulók számára kulturális programokat, túrákat, kirándulásokat, táborokat, stb. szervezhetnek.

 • Időkeret:
  • A mindenkori tantárgyfelosztás alapján

 

 

21.          A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint a szakképző intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek

Az iskola egy osztályba beírt tanulói osztályközösséget alkotnak. Az iskola minden osztályközössége minden tanév szeptember első hetében választ 2 fő diákönkormányzati képviselőt. Ők képviselik az osztályközösséget az iskolai diákbizottságban. A megbízatásuk egy évre szól. Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei, akik a tanulók érdekeinek képviseletét látják el. A diákönkormányzat üléseinek rendszerét a szükségesség elve szabályozza.

Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét saját Szervezeti és működési szabályzata szerint működteti.

Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő oktatót a diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján, az oktatói testület egyetértésével, az igazgató bízza meg. A diákönkormányzat javaslatára az igazgató dönt a tanulók közös tevékenységeikről, pl.: bolondballagás, gólyaavató.

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szakképző intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, pl.: házirend elfogadása.

Döntési jogkört gyakorolnak – a nevelőtestület véleményének kikérésével – saját közösségi életük megszervezésében, tisztségviselőik megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, és akkor járhat el az intézmény egészét érintő ügyekben, ha megválasztásában a tanulók több, mint 50%-ának képviselete biztosítva van.

Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat zavartalan működésének feltételeit. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit az SZMSZ és a házirend használati szabályai szerint térítésmentesen veheti igénybe.

22.          Az iskolai diáksport egyesület (DSE), valamint a szakképző intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje

A diáksport egyesület és iskolánk közt együttműködési megállapodás szabályozza a kapcsolatot, melyben az iskola vállalja, hogy minden sportági versenyre való felkészítéshez biztosítja az iskola sportlétesítményeit a diáksport egyesület szakosztályai számára, cserébe az egyesület vállalja, hogy felkészíti és saját költségén versenyezteti a szakosztályok sportolóit. A diáksport egyesület tagja az iskola összes diákja. Kapcsolattartó az egyesület elnöke és az iskola igazgatója.

23.          Szakképző intézmény esetén a duális képzőhellyel való kapcsolattartás formái és rendje

A szakképzés intézményi működtetése és eredményessége szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír ez a kapcsolatrendszer. A kapcsolatrendszer irányítója az intézmény vezetője, az operatív feladatokat a gyakorlatioktatás-vezető végzi.

Tanév elején az oktatási intézmény tájékoztatást ad a duális képzőhelynek:

 • az iskola munkarendjéről,
 • az oktatási szünetekről,
 • az elméleti és gyakorlati oktatási hetek változásáról,
 • az összefüggő szakmai gyakorlat szakmánkénti óraszámairól,
 • szakmai programokról, szakmai és vizsgakövetelményekről.

Az oktatási intézmény bevonja a duális képzőhelyet:

 • szakmai vizsga előkészítésébe, lebonyolításába,
 • adminisztratív feladatok elvégzésébe,
 • a szakmai vizsgára való felkészítésébe.

24.          A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend

 • Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.
 • Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az iskolai munkavédelmi szabályzat, valamint a tűzvédelmi szabályzat és a tűzriadó terv rendelkezéseit.
 • Az iskola Szakmai programja alapján egyes tantárgyak keretében oktatni kell a tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat.
 • Az oktatók a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kíséri, a rendet megtartani, valamint a balesetmegelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.
 • A tanuló felügyeletét ellátó oktatónak a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:
  • a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia;
  • a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie; minden tanulóbalesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az intézményvezetőnek.

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi oktatónak is részt kell vennie.

25.          A szakképző intézményi könyvtár szervezeti és működési szabályzata

Szakmai követelmények

Az iskolai könyvtár megfelel a 16/1998(IV.8) MKM rendelet 3. sz. mellékletében megfogalmazott szakmai követelményeknek:

 • a könyvtár az iskola forgalmi középpontjában található 150 m2 alapterületű egységes tér, amely két bejárattal, és kívánság szerint szétválasztható, illetve egybenyitható olvasóteremmel (120 m2) és kölcsönző térrel (30 m2) és raktározásra szolgáló beépített szekrényekkel rendelkezik;
 • a könyvtár bútorzata egységes, esztétikus, az állomány szabadpolcos elhelyezése biztosított;
 • az olvasóteremben lévő ülőhelyek száma lehetővé teszi egy osztály tanulóinak könyvtári óra keretében történő foglalkoztatását;
 • a könyvtárban megfelelő szakmai (informatikus könyvtáros) végzettséggel rendelkező könyvtáros tanár tevékenykedik;
 • a könyvtári állomány nagysága megfelel a rendeletben előírtaknak;
 • tanítási napokon a könyvtár megfelelő időpontban nyitva tart.

Az iskolai könyvtár feladata

Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa. Gyűjtőkörének igazodnia kell a különböző tantárgyak, műveltségi területek követelményrendszeréhez és az iskola tevékenységének egészéhez.

Az iskolai könyvtár alap- és kiegészítő feladatai a 16/1998. (IV.8) MKM rendeletben megfogalmazottak szerint:

 • Az iskolai könyvtár alapfeladatai:
 • gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása;
 • tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról;
 • tanórai foglalkozások tartása;
 • egyéni és csoportos helybenhasználat biztosítása;
 • könyvtári dokumentumok kölcsönzése.
 • Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai:
 • tanórán kívüli foglalkozások tartása;
 • számítástechnikai, informatikai szolgáltatások biztosítása;
 • tájékoztatás nyújtása az iskolai könyvtárak, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól;
 • más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása;
 • részvétel a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében,
 • közreműködés a tartós tankönyvekkel kapcsolatos feladatok megszervezésében, lebonyolításában.

Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása

 • az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell venni
 • a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni
 • az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket külön nyilvántartásba kell venni.

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai

 • Az iskolai könyvtár legfőbb feladata, hogy a tanítás ideje alatt és a tanítási órán kívül lehetővé tegye a gyűjtemény használatát.
 • Az iskola olvasás- és könyvtárpedagógiai tevékenységében központi helyet tölt be, maga is részt vesz az informatikaoktatásban a könyvtárhasználati ismeretek terén.
 • Saját gyűjteménye, illetve a lehetőségeitől függően más információs csatornák igénybevételével, segítségével tájékoztatja a könyvtár használóit a pedagógiai folyamat során felmerült témakörökben.
 • Sajátos eszközeivel segíti az iskolai felzárkóztató és tehetséggondozó programjának megvalósítását.
 • Szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése (az utóbbiak korlátozott számban).
 • Tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök (pl.: térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.) kölcsönzése.
 • Információgyűjtés az internetről a könyvtáros oktató segítségével.
 • Lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi használata.
 • Tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról.
 • Más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása.
 • Könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása.
 • Nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése.
 • Tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról.

A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja

 • Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója igénybe veheti. A könyvtáros engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek is igénybe vehetik.
 • A beiratkozás személyesen a könyvtári kölcsönzőpultnál történik a könyvtárhasználati szabályok megismerése és elfogadása után.

A szolgáltatások igénybevételének feltételei

 • A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi használata térítésmentes.

 

 

A könyvtárhasználat szabályai

 • A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben egy hónap. Tanév végén a diákoknak minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki). A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az engedélyezett kölcsönzési időtartama a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a következő tanév első tanítási hetében kell visszahozni. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig tanuló az adott tárgyat tanulja.

A könyvtár nyitva tartása és kölcsönzési ideje

 • Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a diákok igényeihez. A nyitva tartásról és a kölcsönzési időről a könyvtár bejáratára kitett nyitvatartási tábláról tájékozódhatnak a használók.

26.          A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje

Az igazgató munkáltatói jogköre kiterjed különösen a következőkre:  

 • javaslattétel az igazgatóhelyettesek személyére az oktatói testület véleményezési jogának megtartása mellett,
 • javaslattétel teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatásra, határozott vagy határozatlan idejű jogviszony létesítésére,
 • munkáltatói igazolások aláírása,
 • a pedagógusminősítő vizsga, illetve eljárás során az iskolai bizottsági tag delegálása,
 • szabadság engedélyezése az elfogadott szabadságolási terv alapján, javaslatot tesz a fizetés nélküli szabadság igénybevételére vonatkozó kérelmekről,
 • távollét engedélyezése,
 • munkaköri leírások elkészítése,
 • a munkavégzés ellenőrzése, értékelése, teljesítményértékelés,
 • a munka szervezése, a munkavégzésre vonatkozó utasítás kiadása,
 • javaslattétel az éves továbbképzési terv szerint a továbbképzésen való részvételre,
 • javaslattétel a főigazgatónak, kancellárnak az oktatók esetében a túlmunkáról, illetve a
 • helyettesítés elrendeléséről,
 • a belföldi kiküldetések engedélyezése a kancellár egyidejű jóváhagyása mellett,
 • javaslattétel a főigazgató felé az iskolai dolgozók jutalmazására, és kitüntetésére,
 • javaslattétel a főigazgató felé, a dolgozói kedvezmények, juttatások tárgyában.

 

 

Gyakorlatioktatás-vezető munkaköri leírás

Név:                                           

Munkakör megnevezése:            gyakorlatioktatás-vezető

Munkáltató neve, címe:               Nagykanizsai Szakképzési Centrum

                                                    8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30.

Munkavégzés helye, címe:         Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum

                                                    8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 29.

Közvetlen felettese:                    igazgató

Jelen munkaköri leírás az oktatók munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő.

Alapvető felelősségek, feladatok:

 1. A gyakorlatioktatás-vezető a gyakorlóhelyek szakmai irányítója és az ott folyó oktató-nevelő munka felelős vezetője. Gondoskodik a gyakorlati oktatás személyi, tárgyi, szakmai követelményeinek biztosításáról.
 2. Vezetőtársaival együttműködve végzi munkáját, javaslataival segítik egymás munkáját.
 3. Napra készen ismeri a szakmai oktatást meghatározó jogszabályokat, a változásokról tájékoztatja kollégáit.
 4. Vezetői által kért adatszolgáltatást pontosan, határidőre teljesíti.
 5. A hivatalos ügyintézési határidőn belül válaszol a hozzá érkezett tanulókat érintő kérdésekre.
 6. Elkészíti a szakmai képzésben részt vevők iskolai és munkahelyi gyakorlati képzésének beosztását.
 7. Szervezője és irányítója az évközi és összefüggő szakmai gyakorlatoknak.
 8. A gyakorlati képzésben közreműködő vállalkozásokkal folyamatosan tartja a kapcsolatot, ellenőrzi az ott folyó képzést, az ott felmerülő panaszok megoldására törekszik.
 9. Folyamatosan tartja a kapcsolatot az illetékes Kamarákkal és egyéb szakmai szervezetekkel, határidőre megküldi nekik a kért információkat.
 10. Figyelemmel kíséri a tanulók munkahelyi hiányzásainak igazolását, szükség esetén megteszi az azokkal kapcsolatos intézkedéseket, folyamatosan nyomon követi a gyakorlati órák adminisztrálását, a gyakorlat érdemjegyek beírását az elektronikus naplóban.
 11. Együttműködik az igazgatóhelyettesekkel szakmai döntésekben, munkájukban segíti őket.
 12. Részt vesz az intézmény Szakmai programja, Szervezeti és működési szabályzata, Házirendje gyakorlati oktatást is érintő részeinek kidolgozásában, aktualizálásában.
 13. Vezeti a gyakorlati oktatással kapcsolatos nyilvántartásokat.
 14. Irányítja és ellenőrzi a gyakorlati képzéssel kapcsolatos nevelő és oktató munkát.
 15. Előkészíti, megszervezi, lebonyolítja a ágazati alapvizsgákat, szakmai vizsgák szervezésében a gyakorlati tevékenység szervezője.
 16. Közreműködik az iskolai munkaterv elkészítésében –javaslatot tesz a gyakorlati oktatással kapcsolatos feladatokra.
 17. Támogatja a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítását.
 18. Szakmai gyakorlati oktatás nyersanyagszükségletét (a műszaki vezető által összeállított) ellenőrzi. Felelős a gyakorlati oktatás takarékos gazdálkodásáért.
 19. Ellenőrzi a gyakorlati oktatást végző pedagógusok és egyéb dolgozók tevékenységét.
 20. Köteles félévkor és évvégén minden tanuló előmeneteléről, jogviszonyáról tájékoztatni a gyakorlati képzést folytató szervezetet.
 21. Gondoskodik a tanulók és az oktatók gyakorlati oktatással kapcsolatos munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásának megszervezéséről, az előírások betartatásáról.
 22. Gondoskodik arról, hogy a tanulókat a gyakorlati képzés során a szükséges munka- és védőfelszerelésekkel ellássák, azokat használják is.
 23. A fentieken túl kötelessége mindazon – a munkakörével összefüggő – feladatok elvégzése, amellyel az iskola igazgatója megbízza vagy jogszabály, intézményi szabályzat előír.

A munkaköri leírásban nem szabályozott kérdésekben a Munka törvénykönyve, a Szakmai program, és a Szervezeti és működési szabályzat az irányadó.

A munkaköri leírás ...................................... . napon lép életbe.

                                                                                                                                             

                                                                                                           igazgató

Záradék:

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Nagykanizsa, ....................................................

                                                                                                                                             

                                                                                                       munkavállaló

Igazgatóhelyettes 1. munkaköri leírás

Név:                                           

Munkakör megnevezése:            igazgatóhelyettes

Munkáltató neve, címe:               Nagykanizsai Szakképzési Centrum

                                                    8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30.

Munkavégzés helye, címe:         Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum

                                                    8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 29.

Közvetlen felettese:                    igazgató

Jelen munkaköri leírás az oktatók munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő.

A munkakör célja: Az igazgatóhelyettes, az igazgatót akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti, ellenőrzi az igazgató utasításának végrehajtását, az igazgató utasítása szerint intézkedik az intézmény minden napi életében előforduló ügyekben.

 1. Munkája során együttműködik vezetőtársaival, közösen kialakított elvek alapján irányítják az iskolát, javaslataival segítik egymás munkáját.
 2. Felügyeli a közismereti tantárgyakhoz kapcsolódó munkaközösségek és munkaközösségeken kívüli oktatók munkáját.
 3. Napra készen ismeri az oktatást meghatározó jogszabályokat, a változásokról tájékoztatja kollégáit.
 4. Vezetői által kért adatszolgáltatást pontosan, határidőre teljesíti.
 5. A hivatalos ügyintézési határidőn belül válaszol a hozzá érkezett tanulókat érintő kérdésekre.
 6. Felügyeli az osztályfőnöki munkaközösség tevékenységét.
 7. Az igazgató egyedi megbízása alapján ellátja az iskola képviseletét.
 8. A másik igazgatóhelyettes távollétének idejére átveszi annak operatív feladatait.
 9. Részt vesz a Szakmai program, Szervezeti és működési szabályzat és a Házirend elkészítésében és folyamatos felülvizsgálatában.
 10. Részt vesz az iskola éves munkatervének elkészítésében, felügyeli az év folyamán annak végrehajtását.
 11. Részt vesz a nappali oktatás tantárgyfelosztás elkészítésében, majd annak véglegesítése után elkészíti az órarendet. Változtatási igény esetén javaslatot tesz a módosításra, és szükség esetén módosítja az órarendet is.
 12. Felelős az érettségi vizsga előkészítéséért és lebonyolításáért.
 13. Felelős a közismereti tárgyakhoz kapcsolódó tanulmányi versenyekért.
 14. Gondozza az iskola Házirendjét.
 15. Ellenőrzi a Házirend és az Ügyeleti rend betartását
 16. .Előzetes beosztás szerint látogatja a felügyelete alá tartozó szaktárgyak óráit.
 17. Javaslatot tesz szakköri és korrepetálási órák tartására.
 18. Ellenőrzi az osztályfőnökök és az oktatók adminisztrációs és osztályozó munkáját (osztálynaplók, törzskönyvek, ellenőrző könyvek, bizonyítványok).
 19. A beérkezett pályázatok alapján javaslatot tesz az üres tanári álláshelyek betöltésére.
 20. Az javaslatot alakít ki a tanulók kérelmeivel kapcsolatban.
 21. Az igazgató felkérésére írásos beszámolót készít nevelőtestületi értekezletekre felügyeleti területének elmúlt félévi (évi) tevékenységéről.
 22. Felügyeli az iskola beiskolázási és pályaorientációs tevékenységét.
 23. Vezeti és ellenőrzi a beiskolázással kapcsolatos adminisztrációt.
 24. Az összegyűjtött adatok alapján elkészíti a szükséges statisztikai kimutatásokat, elszámolásokat.
 25. Napi munkaszervezési feladatokat bonyolít le.
 26. Szükség esetén gondoskodik a helyettesítésekről.
 27. A fentieken túl kötelessége mindazon – a munkakörével összefüggő – feladatok elvégzése, amellyel az iskola igazgatója megbízza vagy jogszabály, intézményi szabályzat előír.

A munkaköri leírásban nem szabályozott kérdésekben a Munka törvénykönyve, a Szakmai program, és a Szervezeti és működési szabályzat az irányadó.

A munkaköri leírás ...................................... . napon lép életbe.

                                                                                                                                             

                                                                                                           igazgató

Záradék:

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok.

A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Nagykanizsa, ...........................................

                                                                                                                                             

                                                                                                       munkavállaló

Igazgatóhelyettes 2. munkaköri leírás

Név:                                           

Munkakör megnevezése:            igazgatóhelyettes

Munkáltató neve, címe:               Nagykanizsai Szakképzési Centrum

                                                    8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30.

Munkavégzés helye, címe:         Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum

                                                    8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 29.

Közvetlen felettese:                    igazgató

Jelen munkaköri leírás az oktatók munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő.

A munkakör célja: Az igazgatóhelyettes, az igazgatót akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti, ellenőrzi az igazgató utasításának végrehajtását, az igazgató utasítása szerint intézkedik az intézmény minden napi életében előforduló ügyekben.

 1. Munkája során együttműködik vezetőtársaival, közösen kialakított elvek alapján irányítják az iskolát, javaslataival segítik egymás munkáját.
 2. Felügyeli a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó munkaközösségek és munkaközösségeken kívüli oktatók munkáját.
 3. Napra készen ismeri az oktatást meghatározó jogszabályokat, a változásokról tájékoztatja kollégáit.
 4. Vezetői által kért adatszolgáltatást pontosan, határidőre teljesíti.
 5. A hivatalos ügyintézési határidőn belül válaszol a hozzá érkezett tanulókat érintő kérdésekre.
 6. Az igazgató egyedi megbízása alapján ellátja az iskola képviseletét.
 7. A másik igazgatóhelyettes távollétének idejére átveszi annak operatív feladatait.
 8. Részt vesz a Szakmai program, Szervezeti és működési szabályzat és a Házirend elkészítésében és folyamatos felülvizsgálatában.
 9. Részt vesz az iskola éves munkatervének elkészítésében, felügyeli az év folyamán annak végrehajtását.
 10. Részt vesz a felnőttoktatás, képzés tantárgyfelosztás elkészítésében, majd annak véglegesítése után elkészíti az órarendet. Változtatási igény esetén javaslatot tesz a módosításra, és szükség esetén módosítja az órarendet is.
 11. Felelős a szakmai vizsga előkészítéséért és lebonyolításáért.
 12. Felelős a szakmai tárgyakhoz kapcsolódó tanulmányi versenyekért.
 13. Gondozza az iskola Házirendjét.
 14. Ellenőrzi a Házirend és az Ügyeleti rend betartását.
 15. .Előzetes beosztás szerint látogatja a felügyelete alá tartozó szaktárgyak óráit.
 16. Ellenőrzi az osztályfőnökök és az oktatók adminisztrációs és osztályozó munkáját (osztálynaplók, törzskönyvek, ellenőrző könyvek, bizonyítványok).
 17. A beérkezett pályázatok alapján javaslatot tesz az üres tanári álláshelyek betöltésére.
 18. Az javaslatot alakít ki a tanulók kérelmeivel kapcsolatban.
 19. Az igazgató felkérésére írásos beszámolót készít nevelőtestületi értekezletekre felügyeleti területének elmúlt félévi (évi) tevékenységéről.
 20. Felügyeli az iskola beiskolázási és pályaorientációs tevékenységét.
 21. Vezeti és ellenőrzi a beiskolázással kapcsolatos adminisztrációt.
 22. Az összegyűjtött adatok alapján elkészíti a szükséges statisztikai kimutatásokat, elszámolásokat.
 23. Napi munkaszervezési feladatokat bonyolít le.
 24. Szükség esetén gondoskodik a helyettesítésekről.
 25. A fentieken túl kötelessége mindazon – a munkakörével összefüggő – feladatok elvégzése, amellyel az iskola igazgatója megbízza vagy jogszabály, intézményi szabályzat előír.

A munkaköri leírásban nem szabályozott kérdésekben a Munka törvénykönyve, a Szakmai program, és a Szervezeti és működési szabályzat az irányadó.

A munkaköri leírás ...................................... . napon lép életbe.

                                                                                                                                             

                                                                                                           igazgató

Záradék:

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok.

A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Nagykanizsa, ...........................................

                                                                                                                                             

                                                                                                       munkavállaló

 

 

Könyvtáros oktató munkaköri leírás

Név:                                           

Munkakör megnevezése:            könyvtáros oktató

Munkáltató neve, címe:               Nagykanizsai Szakképzési Centrum

                                                    8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30.

Munkavégzés helye, címe:         Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum

                                                    8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 29.

Közvetlen felettese:                    igazgató, igazgatóhelyettes

Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő.

Alapvető felelősségek, feladatok:

 1. Ellátja a könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatokat.
 2. Középtávú és éves munkatervet készít a könyvtár működési feltételeinek és tartalmi munkájának fejlesztésére.
 3. Tanév végén és félévkor beszámolót készít, tájékoztatja a tantestületet a könyvtár tevékenységeiről, használatáról.
 4. Szervezi és lebonyolítja a könyvtár pedagógiai felhasználását.
 5. Kapcsolatot tart a társintézményekkel.
 6. Részt vesz a könyvtárosok számára szervezett szakmai találkozókon, továbbképzéseken, értekezleteken.
 7. Figyelemmel kíséri a könyvtári célokra biztosított beszerzési keret tervszerű, gazdaságos felhasználását.
 8. Részt vesz a könyvtár időszaki és soron kívüli leltározásában
 9. Segíti az iskola oktató-nevelő munkáját a szakmai program alapján készített gyűjtőköri szabályzat figyelembevételével.
 10. Tervszerűen és folyamatosan végzi az állomány gyarapítását, a beszerzési lehetőségekről folyamatosan konzultál az iskola igazgatójával.
 11. A megrendelésekről, azok teljesítéséről nyilvántartást vezet.
 12. A beszerzett dokumentumokat a működési szabályzatban foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.
 13. A dokumentumokat a könyvtár szakmai előírásainak megfelelően feldolgozza, elhelyezi.
 14. Rendszeresen állományapasztást végez a felesleges, elhasználódott, elavult dokumentumok körében, s az ezzel kapcsolatos ügyviteli feladatokat is ellátja.
 15. Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról.
 16. Felelős a könyvtár rendjéért.
 17. Végzi a kölcsönzési tevékenységet. Naponta biztosítja a nyitvatartási időt, a dokumentumok kölcsönzését.
 18. Könyvtárhasználati órákat tart és előkészíti a könyvtári szakórákat. A diákokkal megismerteti a katalógusrendszert, a könyv- és könyvtárhasználatot.
 19. Rendszeres tájékoztatást nyújt a könyvtár új szerzeményeiről.
 20. Igény szerint segíti az iskolai munkatervben meghatározott feladatokat. (például: nyomtatás, fénymásolás, tanórák, vizsgák előkészítése)
 21. Kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, munkaközösség-vezetőkkel, szaktanárokkal a pedagógiai feladatok ellátásának segítése érdekében. (például: tanórák, vizsgák, szakmai kiállítások előkészítése)
 22. Részt vesz az Iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzatának aktualizálásában, korszerűsítésében, jogszabályi változás esetén javaslatot tesz a szabályzat módosítására.
 23. Közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.
 24. Sajtófigyelés az intézmény vonatkozásában.
 25. A fentieken túl kötelessége mindazon – a munkakörével összefüggő – feladatok elvégzése, amellyel az iskola igazgatója megbízza vagy jogszabály, intézményi szabályzat előír.

A munkaköri leírásban nem szabályozott kérdésekben a Munka törvénykönyve, a Szakmai program, és a Szervezeti és működési szabályzat az irányadó.

A munkaköri leírás ...................................... . napon lép életbe.

                                                                                                                                             

                                                                                                           igazgató

Záradék:

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok.

A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Nagykanizsa, ...........................................

                                                                                                                                             

                                                                                                       munkavállaló

 

 

Munkaközösség-vezető munkaköri leírás

Név:                                           

Munkakör megnevezése:            munkaközösség-vezető

Munkáltató neve, címe:               Nagykanizsai Szakképzési Centrum

                                                    8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30.

Munkavégzés helye, címe:         Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum

                                                    8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 29.

Közvetlen felettese:                    igazgató, igazgatóhelyettes

Jelen munkaköri leírás az oktatók munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő.

A munkakör célja: Az intézményben folyó nevelő-oktatómunka szakmai színvonalának javítása. Az iskolavezetést segítése az egyes szakterületek munkájának tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében és értékelésében.

Alapvető felelősségek, feladatok:

 1. A szakmai munkaközösség vezető irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős szakmai munkájáért, a szaktárgyi oktatás színvonaláért.
 2. Szakterületének megfelelően részt vesz az iskola Szakmai programjának – a munkaközösséggel együtt – a Helyi tantervnek/programtantervnek a kidolgozásában.
 3. Irányítja a munkaközösség szakmai és pedagógiai munkáját, tagjainak az éves munkaközösségi munkatervben szükséges munkák elvégzésére, személyre szóló feladatokat határoz meg.
 4. Félévkor és tanév végén értékeli a munkaközösség munkáját. Elkészíti a következő tanév munkatervét, ami alapul szolgál az iskolai munkaterv elkészítéséhez.
 5. Felelős a munkatervből ráháruló feladatok megfelelő minőségéért, szakszerűségéért.
 6. Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait, egyeztetni a munkaközösségen belül, mert a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie.
 7. Közreműködik az iskolai szabályzatok módosításában.
 8. Tantárgycsoportjában pályázatokat, tanulmányi versenyeket szervez.
 9. Javaslatot ad a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására, figyelemmel kíséri a felügyelete alá tartozó szaktárgyak technikai felszereltségét, javaslatot tesz a fejlesztésre.
 10. Segíti munkaközössége tagjainak továbbképzését, ebben a tantárgygondozók, szaktanácsadók segítségét igényelheti.
 11. Ellenőrzi és értékeli a munkaközösségi tagok szakmai munkáját.
 12. Órát látogat a munkaközösség tagjainál, tapasztalataikat megbeszélik.
 13. Tapasztalatai alapján felelősséggel nyújt információkat a döntések előkészítésében az intézményvezetőnek.
 14. Képviseli a munkaközösség tagjainak az érdekeit az iskolavezetés előtt, az intézményi döntésekről tájékoztatja a munkaközösség tagjait.
 15. Részt vesz a kibővített vezetőségi megbeszéléseken, észrevételeivel, javaslataival segíti az iskolavezetés munkáját. Akadályoztatása esetén helyettesről gondoskodik.
 16. A fentieken túl kötelessége mindazon – a munkakörével összefüggő – feladatok elvégzése, amellyel az iskola igazgatója megbízza vagy jogszabály, intézményi szabályzat előír.

A munkaköri leírásban nem szabályozott kérdésekben a Munka törvénykönyve, a Szakmai program, és a Szervezeti és működési szabályzat az irányadó.

A munkaköri leírás ......................................  napon lép életbe.

                                                                                                                                             

                                                                                                           igazgató

Záradék:

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok.

A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Nagykanizsa, ...........................................

                                                                                                                                             

                                                                                                       munkavállaló

 

 

Oktató munkaköri leírás

Név:                                           

Munkakör megnevezése:            oktató

Munkáltató neve, címe:               Nagykanizsai Szakképzési Centrum

                                                    8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30.

Munkavégzés helye, címe:         Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum

                                                    8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 29.

Közvetlen felettese:                    munkaközösség-vezető

 1. Szakmai feladatok
 2. Ismeri az intézmény Szakmai programját, Helyi tantervét/programtantervét, Szervezeti és működési szabályzatát, Házirendjét, illetve a Munkaterv rendelkezéseit.
 3. Az oktató felelősséggel végzi a munkáját.
 4. Felkészül a tanítási órák, foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos szervezési és pedagógiai feladatokat. Munkáját az érvényes Szakmai programnak, a Helyi tantervnek/programtantervnek, tanmenetének és a munkaközösség-vezetők iránymutatásainak megfelelően saját módszerei szerint végzi.
 5. Elvégzi az órarendben, a tantárgyfelosztásban kijelölt feladatait, és ellátja a tanórán kívüli teendőit.
 6. Szakmai ismereteit, tudását folyamatosan bővíti. A jogszabályokban rögzített továbbképzési kötelezettségeinek eleget tesz.
 7. Minden tanév elején ismerteti a tanulókkal a követelményrendszert, az értékelés szempontjait, a továbbhaladás feltételeit.
 8. Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók teljesítményét. Megtartja az írásbeli és szóbeli számonkérés Szakmai programban meghatározott arányát.
 9. Az első tanítási órája előtt legalább 10 perccel előbb érkezik az intézménybe.
 10. Foglalkozásokon, kíséret során tanítványait nem hagyja felügyelet nélkül.
 11. Folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, tehetséggondozásával, versenyeztetésével kapcsolatos feladatokat.
 12. Az iskola hagyományait ápolja, részt vesz az iskolai rendezvényeken, azok előkészítésében, lebonyolításában. Méltóképpen képviseli intézményünket mindenkori megnyilatkozásaiban, külső kapcsolataiban.
 13. Ha gyakorlatot tart, akkor gondoskodik a biztonságos munkakörülményekről és a gyakorlatok előkészítéséről.
 14. A pedagógus mindent megtesz a foglalkozásokon gondjaira bízott tanulók biztonságáért, elvégzi az esetenként szükséges munka- baleset- és tűzvédelmi oktatást. A bekövetkezett balesetet azonnal jelenti az intézmény vezetőinek.
 15. Beosztása esetén ellátja a tanulók kíséretét.
 16. A zárt tantermeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja.
 17. A fentieken túl kötelessége mindazon – a munkakörével összefüggő – feladatok elvégzése, amellyel az iskola igazgatója megbízza vagy jogszabály, intézményi szabályzat előír.
 18. Adminisztratív feladatok
 19. Pontosan, határidőre elvégzi a pedagógiai munkájához kapcsolódó adminisztrációs teendőket:
  • Az elektronikus naplót napra pontosan vezeti.
  • Nyomon követi, nyilvántartja a tanulók hiányzásait.
  • Az értékeléseket, érdemjegyeket folyamatosan az elektronikus naplóban vezeti.
  • Az általa oktatottakkal összefüggően statisztikákat készít, elemzéseket végez.
 20. A nevére felvett leltári készletért, eszközökért anyagi felelősséggel tartozik. Az általa használt termekben az észlelt hiányosságokat, rongálásokat, rendellenességeket köteles azonnal jelezni.
 21. Megbízása esetén együttműködik az iskolavezetés által irányított és felügyelt rendes évenkénti leltározásban.
 • Kapcsolattartás, túlmunkák
  1. Részt vesz az iskolai fogadóórákon, az iskolavezetés, a szülők, vagy az osztályfőnök kezdeményezésére összehívott rendkívüli szülői értekezleteken.
  2. Az intézmény igazgatója által elrendelt oktatással, neveléssel összefüggő megbízásait, feladatait végrehajtja.
  3. Helyettesítés esetén szakszerű órát tart, beosztás szerinti ügyeletet ellátja.
  4. Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, segíti a Diákönkormányzat munkáját.
 1. Felelősségi körök
  1. Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, a Szakmai program megvalósulásáért és az egyenlő bánásmódért.
  2. Felelőssége kiterjed a teljes munkakörére és tevékenységére.
  3. Különleges felelőssége a tanulói, szülői személyiségijogok maximális tiszteletben tartása, a tudomására jutott információk bizalmas kezelése.

A munkaköri leírásban nem szabályozott kérdésekben a Munka törvénykönyve, a Szakmai program, és a Szervezeti és működési szabályzat az irányadó.

A munkaköri leírás ...................................... . napon lép életbe.

                                                                                                                                             

                                                                                                           igazgató

Záradék:

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok.

A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Nagykanizsa, ...........................................

                                                                                                                                             

                                                                                                       munkavállaló

 

 

Osztályfőnöki munkaköri leírás

Név:                                           

Munkakör megnevezése:            osztályfőnök

Munkáltató neve, címe:               Nagykanizsai Szakképzési Centrum

                                                    8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30.

Munkavégzés helye, címe:         Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum

                                                    8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 29.

Közvetlen felettese:                    igazgató, igazgatóhelyettes

Jelen munkaköri leírás az oktatók munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő.

Alapvető felelősségek, feladatok:

 1. Feladatairól és hatásköréről irányadóak az SZMSZ-ben és a Szakmai programban leírtak.
 2. Feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása.
 3. Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési stb. feladataira.
 4. A Helyi tanterv/programtanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységet ennek alapján szervezi meg.
 5. Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélésein és értekezletein.
 6. Kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: digitális napló, anyakönyv, bizonyítványok stb.
 7. Pontosan, napra készen, a határidők betartásával teljesíti a megbízatásával járó adminisztrációs teendőket.
 8. Előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a kirándulási tervet.
 9. Kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a szülői munkaközösséggel, az osztály diákönkormányzatának tagjaival.
 10. Előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és tanulókkal kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében, szükség esetén rendkívüli szülői értekezletet hív össze.
 11. Folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító oktatókkal.
 12. A konferenciát megelőzően javaslatot tesz a tanulók magatartás és szorgalom jegyére.
 13. Folyamatosan nyomon követi a tanulók haladását, az esetleges problémák megoldása érdekében megteszi a szükséges lépéseket.
 14. A tanulók közösségi tevékenységét a Szakmai programban meghatározott módon jutalmazza vagy bünteti.
 15. Kialakítja osztályterme rendjét, gondoskodik a teremben elhelyezett eszközök, bútorok állapotának megőrzéséről. Azonnal jelzi gondnoknak a hiányokat, sérüléseket, balesetveszélyt.
 16. Köteles azonnal jelenteni a tanuló adataiban bekövetkező változásokat az iskolatitkárnak.
 17. Minden tanév első osztályfőnöki órájában ismerteti osztályával az iskolai házirendet, az évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira.
 18. Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában.
 19. Minden tanév első napjaiban leadja a hátrányos és halmozottan hátrányos, valamint a veszélyeztetett diákok névsorát az ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott kollégának.
 20. A sajátos nevelési igényű tanulók szakértői véleményét a leadja a titkárságon.
 21. A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal.
 22. A fentieken túl kötelessége mindazon – a munkakörével összefüggő – feladatok elvégzése, amellyel az iskola igazgatója megbízza vagy jogszabály, intézményi szabályzat előír.

Ellenőrzési kötelezettségei

 • Figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, elvégzi a szükséges értesítéseket.
 • A házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését.
 • Értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról és annak jogkövetkezményéről.
 • A konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e eljelentősen az osztályzatok átlagától a tanuló kárára.

Különleges felelőssége 

 • Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért.
 • Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat.
 • Maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat.
 • A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak.

A munkaköri leírásban nem szabályozott kérdésekben a Munka törvénykönyve, a Szakmai program, és a Szervezeti és működési szabályzat az irányadó.

A munkaköri leírás ...................................... . napon lép életbe.

                                                                                                                                             

                                                                                                           igazgató

Záradék:

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok.

A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Nagykanizsa, ...........................................

                                                                                                                                             

                                                                                                       munkavállaló

 

 


Partnereink

SZC logo

Nagykanizsai Szakképzési Centrum


Nagykanizsai SzC Thúry György Technikum

8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 29.

Telefon: 93/509-590

E-mail: titkarsag@kerikanizsa.hu

OM azonosító: 203044/002


2024Nagykanizsai SzC Thúry György Technikum