Intézkedési terv járványügyi készültségre

1 Sze

Nagykanizsai Szakképzési Centrum

Thúry György Technikum

 

Intézkedési terv

járványügyi készültségre

 

 

 

 

 

 1. augusztus 31.

 

1.            A szakképző intézmény feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

 • Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező.
 • A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet
 • A személyi higiéné betartása az intézmény minden tanulója és dolgozója részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési/tüsszentési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását.
 • A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus tovább terjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között, ha megoldható, az iskola teljes területén a 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyre jól látható jelzéssel hívjuk fel a figyelmet.
 • Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben a maszk viselése kötelező. Az irodákban lehetőleg csak egy látogató tartózkodjon, várakozni a folyosón lehetséges a 1,5 méter távolság betartásával.
 • Fokozottan ügyelünk helyiségeink tisztaságára, megfelelő kézfertőtlenítő szereket, felületfertőtlenítő szereket és takarítószereket használunk. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről, nyilvántartásáról az intézmény gondoskodik.

A kézfertőtlenítő szerek kihelyezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

 • A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtlenítjük (ajtókilincs, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.). Ennek dokumentálását, ellenőrzését folyamatosan végezzük.
 • Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.
 • Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak a szakképző intézményben, akkor erről a vezetőséget azonnal tájékoztatni kell, akik a járványügyi szabályoknak megfelelően hoznak döntést, valamint tájékoztatják a Szakképzési Centrum vezetőit.

2.            A tanórák látogatása

 • A tanórákon a maszk viselése kötelező amennyiben nem megvalósítható a 1,5 méteres távolságtartás. Ha a 1,5 méteres személyes távolság tartható, a maszk viselése ajánlott.
 • A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli kommunikációs lehetőségeket alkalmazzuk, erről az érintetteket értesítjük.
 • Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében rendszeresen fertőtlenítést végzünk, melyet folyamatosan dokumentálunk.

3.                 Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása

 • A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítjuk. A gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata kötelező. Tankonyhán, cukrászműhelyben a maszk használata kötelező.
 • A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze.
 • A gyakorlat során használt eszközöket tisztítani kell. Lehetőség szerint, az eszközöket a tanulók nem adják át egymásnak, ha ez mégis szükséges, – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az általa megbízott személy az adott eszközt virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa
 • Külső gyakorlóhelyeken a munkahely járványügyi szabályai az irányadóak, melyeket a tanulóknak be kell
 • Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató szerint járunk el, ezt pontosan dokumentáljuk.

4.            A számonkérés

 • Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.
 • Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk viselése kötelező, ha a 1,5 méteres személyes távolság tartható, a maszk viselése ajánlott. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön.
 • A beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget továbbra is biztosítjuk, melynek során fokozottan ügyelünk a biztonsági szabályok betartására.

5.            Tanévnyitó, illetve egyéb rendezvények megtartása

 • A tanévnyitót az iskolarádión keresztül valósítjuk meg.
 • A zárt térben történő programoknál a maszk használata kötelező, amennyiben a 1,5 méteres személyes távolság nem tartható; ha a 1,5 méteres védőtávolság tartható, a maszk viselése ajánlott. A résztvevők számánál betartjuk a kormány által meghatározott rendezvényekre vonatkozó létszámkorlátot.
 • A közvetlen személyes kontaktust igénylő programokat elhalasztjuk, ha a járványügyi helyzet engedi, a későbbiekben pótoljuk.

6.     Tornaterem használata, testnevelés órák megtartása

 • Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységeken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt.
 • A tanórákon a szoros fizikai kontaktus elkerülése javasolt. A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra javasolt hangsúlyt
 • Az időjárás függvényében lehetőség szerint a szabadban tartjuk a testnevelés órákat.
 • A közös terek, öltözők, zuhanyzók higiéniai állapotának fenntartása során az előírt takarítási útmutató szerint járunk el, ezt pontosan dokumentáljuk

7.   Digitális munkarendre történő elsősorban részleges vagy teljes átállás intézményi szintű szabályai

 • Digitális oktatás előkészítése

felelős: Gyimes Magdolna igazgatóhelyettes

 • a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása – intézményi levelező rendszer, e Kréta
 • tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak áttekintése, meghatározása
 • a tanulók elektronikus eszközeinek, internet szolgáltatásainak felmérése
 • oktatók elektronikus eszközeinek, internet szolgáltatásainak felmérése
 • a kölcsönözhető eszközök állapotának felmérése, esetleges javítások elvégzése, hogy minél több eszköz álljon rendelkezésre, ha szükséges
 • tanulók elektronikus elérhetőségeinek összegyűjtése, adatbázis készítése
 • egységes platformok – eKréta, G Suite (Google tanterem, Meet stb)
 • belső továbbképzések megszervezése – a digitális oktatás tapasztalatainak megbeszélése, a felmerülő problémákra megoldások keresése

határidő: adatbázisok elkészítése – 2020. szeptember 15.; továbbképzések, ismeretek bővítése – folyamatos

 • Oktatás szervezése

felelős: Richterné László Erzsébet igazgató

Amennyiben szükségessé válik a kontaktoktatás korlátozása a következő intézkedéseket tesszük:

 • részleges digitális munkarend kialakítása – A/B héttel az iskolalétszám felére csökkentését: 1 hét iskolai oktatást felváltja 1 hét digitális feladatvégzés
 • az osztályok elhelyezését az iskolaépületben úgy alakítjuk ki, hogy a csoportbontásokat szomszédos teremben tudjuk megoldani, így a nem egy osztályban tanuló diákok érintkezését csökkentjük
 • a gyakorlati oktatás szervezése során biztosítjuk a fertőtlenítési, szellőztetési időt
 • szülőértekezletet, fogadóórát nem tartunk

határidő: azonnal, ha a járványhelyzet megkívánja

8. Egészségügyi intézkedések

felelős: vezetőség

tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályai:

 • D109 – es teremben különítjük el a tünettel rendelkező személyt
 • értesítjük a hozzátartozót, hogy a tünettel rendelkező személy mielőbb a megfelelő orvosi ellátásban részesülhessen
 • azonosított kontaktok megkeresése, elkülönítése, hozzátartozók értesítése
 • azonnal jelentjük a főigazgató, illetve az illetékes népegészségügyi szervek felé, akik meghatározzák az intézményben szükséges intézkedéseket (iskolalátogatási korlátozás, elkülönítés, fertőtlenítés)

 

Záradék:

A jelen szabályzat kiegészítése és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet alakulásához igazodva folyamatosan történik. Ennek során a vonatkozó szabályok és ágazati ajánlások megtartása mellett az intézmény vezetője, valamint Szakképzési Centrum főigazgatója és a kancellár az intézményi sajátosságok figyelembevételével speciális utasításokat hozhat.

 

1.   számú melléklet

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:

 • köhögés;
 • nehézlégzés, légszomj;
 • láz;
 • hidegrázás;
 • izomfájdalom;
 • torokfájás;
 • újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:

 • émelygés,
 • hányás és/vagy
 • hasmenés.

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait!

A hiányzás igazolására a Házirend 9. pontjában rögzített szabályok az irányadók.

 

2.   számú melléklet

Fertőtlenítő pontok

 • porta
 • titkárság
 • laboráns iroda
 • gazdasági iroda előtt

Takarítás útmutató

 1. Az intézményben biztosítjuk a takarító személyzetet 7:30 – 12:30 közötti időszakban.
 2. A mindennapos takarítási folyamatnak része a fertőtlenítés 12:30 – 20:00 közötti időszakban.
 3. A tanítási idő alatt 2 óránként fertőtlenítést végzünk az alábbiak szerint:
 • kilincsek, kapcsolók, korlátok lemosása
 • mellékhelyiségek fertőtlenítése
 • a kézfertőtlenítők feltöltése